Wnioski o dofinansowanie w zakresie Wsparcia inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój finansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 można składać do 3 sierpnia 2017 r. w oddziałach regionalnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dofinansowanie jest przyznawane w formie refundacji, maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowalnych poniesionych na realizację inwestycji. Maksymalna dotacja może wynieść 300 tys. zł. Minimalna wysokość pomocy jaką można otrzymać nie może być mniejsza niż 10 tys. zł.

Wsparcie może być przeznaczone m.in. na:

1) Budowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzonej działalności;

2) Zakup (wraz z instalacją) maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, z także zakup aparatury pomiarowej i kontrolnej;

3) Nabycie urządzeń służących poprawie ochrony środowiska.

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:

1) Podejmuje wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej;

2) Podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie;

3) Nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;

4) Jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;

5) Posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

6) Zobowiąże się, że po złożeniu ostatniego wniosku o płatność do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej, będzie:

nabywał co najmniej 50% całkowitej ilości produktów rolnych przeznaczonych do produkcji na podstawie co najmniej 3-letnich umów, obejmujących mechanizm ustalania cen nabycia tych produktów, zawieranych bezpośrednio z:

 • – producentami rolnymi,
 • – grupami lub organizacjami producentów,
 • – związkami grup lub zrzeszeniami organizacji producentów
 • – podmiotami wstępnie przetwarzającymi produkty rolne.

Powyższego zobowiązania nie są nakładane na podmioty przetwarzające miód, produkty runa leśnego lub dziczyznę, produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego bądź wyłącznie produkty rolne wytworzone w ramach prowadzonej działalności rolniczej.

Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez dotacji. Pomoc może być udzielona jeżeli zostały spełnione inne warunki określone w rozporządzeniu wykonawczym oraz wymagania określone przepisami prawa związanymi z realizacja operacji, w tym obowiązujące standardy weterynaryjne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

O kolejności przysługiwania pomocy, decydować będzie suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.

Kryteria wyboru premiować będą:

1) Innowacyjność operacji (5 pkt)

2) Wiek podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, jeżeli będzie miał nie więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy (3 pkt)

3) Inwestycje związane z ochroną środowiska lub przeciwdziałaniem zmianom  klimatu (5 pkt),

4) Uczestnictwo w unijnych lub krajowych systemach jakości (3 pkt);

5) Przetwarzanie produktów rolnych pochodzących bezpośrednio od producentów ekologicznych w wysokości co najmniej 10% całkowitej ilości surowca niezbędnego do produkcji – po zakończeniu operacji (5 pkt),

6) Operacje realizowane na obszarach objętych bezrobociem (maksymalnie 4 pkt),

7) Prowadzenie działalności w sektorach przetwórstwa: mleka, mięsa, owoców i warzyw oraz zbóż (2 pkt).

Prezes ARiMR, nie później niż w terminie 90 dni od dnia upływu terminu składania wniosków o przyznanie pomocy, poda do publicznej wiadomości, na stronie internetowej ARiMR, informację o kolejności przysługiwania pomocy w województwie mazowieckim i łącznie w pozostałych województwach.

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją)

a) maszyn lub urządzeń do:

 • – magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,
 • – przetwarzania produktów rolnych,
 • – magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,
 • – przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

b) aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

c) oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

a) budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

b) budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych:

c) pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

 • – kosztorysów,
 • – projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,
 • – przygotowania biznesplanu,
 • – sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH JEST PO KLIKNIĘCIU TUTAJ

Dotacje na inwestycje w przetwórstwo produktów rolnych obrót nimi lub ich rozwój_01