TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński  zaprasza do udziału w projekcie: „DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU” (RPDS.08.03.00-02-0003/16).

Projekt skierowany jest do kobiet bezrobotnych:

 • – w wieku od 30 roku życia;
 • – o niskich kwalifikacjach (9 UP),  posiadających maksymalnie ponadgimnazjalne wykształcenie (dotyczy także osób, które posiadają wykształcenie średnie lub zasadnicze zawodowe);
 • – uczących się lub zamieszkujących powiaty: wołowski, górowski, lwówecki, jaworski, lubański, złotoryjski, legnicki ziemski, kłodzki, wałbrzyski ziemski, strzeliński, ząbkowicki w województwie dolnośląskim;
 • – zamieszkujących obszary wiejskie- 40% (12 UP);
 • – posiadających gospodarstwa rolne do 2 ha przeliczeniowych.

Ze wsparcia w ramach EFS nie mogą skorzystać rolnicy posiadający gospodarstwa powyżej 2 ha przeliczeniowych, w przypadku członków rodziny rolnika wsparcie może otrzymać jedynie osoba pozostająca faktycznie bez zatrudnienia pod warunkiem, że efektem realizowanych działań będzie przejście osoby otrzymującej wsparcie z KRUS do ZUS. Wsparcie nie jest udzielane osobom, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podst. odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu.

W ramach projektu oferujemy:

 • doradztwo zawodowe połączone z Indywidualnym Planem Działania;
 • szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej wraz z opracowaniem i wdrożeniem biznes planu;
 • szkolenia uzupełniające (do wyboru: szkolenia z zakresu prowadzenia księgowości  oraz skutecznego marketingu w przedsiębiorstwie)
 • BEZZWROTNĄ DOTACJĘ NA OTWARCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE 23 TYŚ. ZŁ.
 • FINANSOWE WSPARCIE POMOSTOWE NA POKRYCIE OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI max. do 1850 zł. brutto
 • indywidualne usługi doradczo-szkoleniowe  podczas prowadzenia działalności gospodarczej ze strony specjalistów do spraw prawnych, podatkowych i marketingowych;

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA.

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

W szczególności zapraszamy:  osoby niepełnosprawne oraz zamieszkujące obszary wiejskie

Ponadto zapewniamy:

 • Wykwalifikowaną kadrę doradców
 • Catering podczas szkoleń grupowych
 • Zwrot kosztów dojazdu na zajęcia indywidualne i grupowe
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń
 • Materiały dydaktyczno- szkoleniowe

Celem projektu jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników , a także podniesiona zdolność do samozatrudnienia  przez 30 kobiet od 30 roku życia pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

Efektem podjętych działań będzie uzyskanie miejsca pracy w ramach udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności gospodarczej przez 30 kobiet , po zakończeniu realizacji projektu , dzięki czemu wyrównane zostaną ich szanse na ryku pracy. Wzrośnie również świadomość kobiet i mężczyzn nt. zasady równości szans oraz jej praktycznego zastosowania w życiu zawodowym oraz społecznym.

Projekt DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU_02

Wartość projektu: 1 891 332,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich:  1 607 632,20 zł.

Kontakt: tel: 519560135 / e-mail: kobietybiznesu@terra-szkolenia.pl

http://projektyterra.pl/dolnoslaskie-kobiety-biznesu/

Projekt DOLNOŚLĄSKIE KOBIETY BIZNESU_03