Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 124/2017 z dnia 08.05.2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 743/4 o pow. 0,4219 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17.340,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 180,00 zł 

Wadium wynosi: 1.740,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 1.740,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia  13 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz  nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

#

Zarządzeniem nr 125/2017 z dnia 08.05.2017 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 48/2 o pow. 0,7400 ha, poz. rej. G. 392, AM – 3, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 30.700,00 zł

Minimalne postąpienie wynosi: 310,00 zł 

Wadium wynosi: 3.070,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 3.070,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

#

Zarządzeniem nr 126/2017 z dnia 08 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Śrem w granicach działki nr 71 o pow. 0,5300 ha, poz. rej. G. 83, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061359/7.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 72.650,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 730,00 zł (słownie: siedemset trzydzieści  złotych),

Wadium wynosi: 7.270,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych),

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

#

Zarządzeniem nr 127/2017 z dnia 08 maja 2017 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 743/23 o pow. 0,3555 ha, poz. rej. G. 183, AM – 22, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U7” o funkcji podstawowej:  tereny zabudowy usługowej oraz symbolem „KD D2” o funkcji podstawowej: tereny dróg publicznych. Teren objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy. Działka leży w granicach zasięgu wód powodziowych 1%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 128.710,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych) plus podatek VAT 23%,

Minimalne postąpienie wynosi: 1.290,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 12.880,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 czerwca 2017 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 czerwca 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.