• Zarządzeniem nr 160/2023 z dnia 29.06.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 980 o pow. 200 m2 stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 161/2023 z dnia 29.06.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 531/26 o pow. 402 m2 stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

.W/w zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.06.2023 r. do dnia 20.07.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.