Podajemy do wiadomości Zarządzenie Nr 115/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 115/2017

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) i art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 i ust. 2 Uchwały Nr XIV/86/04 Rady Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim z dnia 30 czerwca 2004 r. w sprawie zasad sprzedaży nieruchomości rolnych wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2004 r. Nr 148 poz. 2587 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przeznaczam do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 74/6 o pow. 0,1682 ha stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki, wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1, podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim, ul. Ząbkowicka 26, a informację  o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej, na stronie internetowej gminy oraz opublikowanie na tablicy ogłoszeń  w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomość wymieniona w § 1.

 § 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki

( – ) Marcin Czerniec

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że nieruchomość położona w obrębie Pomianów Górny przeznaczona została do sprzedaży w drodze przetargu.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Działka nr 74/6 o pow. 0,1682 ha (RIIIb-0,1682 ha),  obręb Pomianów Górny
poz. rej. G. 119, , AM – 1, właściciel Gmina Kamieniec Ząbkowicki,
Nr KW – SW1Z/00061473/2.
Powierzchnia nieruchomości 0,1682 ha
Opis nieruchomości Nieruchomość rolna niezabudowana.
Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość znajduje się na terenie oznaczonym symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.
Termin zagospodarowania nieruchomości Nie dotyczy
Cena nieruchomości 5.880,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt  złotych). Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r., poz. 710 z późn. zm.).
Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego Nie dotyczy
Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy Nie dotyczy
Termin wnoszenia opłat Jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego
Zasady aktualizacji opłat Nie dotyczy
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę Sprzedaż na własność w drodze przetargu nieograniczonego.
Termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 w/w ustawy 6 tygodni od dnia wywieszenia wykazu terminten upływa z dniem 8 czerwca 2017 r.

Wykaz zostaje wywieszony na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim od dnia 27 kwietnia 2017 r. do dnia 18 maja 2017 r.