Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  1. Zarządzeniem nr 86/2017 z dnia 06.04.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 45 o pow. 0,7006 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  2. Zarządzeniem nr 88/2017 z dnia 06.04.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 648 o pow. 0,5300 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Wyżej wymienione zarządzenia z wykazem zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 06.04.2017 r. do dnia 27.04.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.