• Zarządzeniem nr 115/2023 z dnia 22.05.2023 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 527/28 o pow. 90 m2, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 22.05.2023 r. do dnia 12.06.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.