Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 83/2017 z dnia 04.04.2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony (I odbył się 14.03.2017r.) na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 159/1 o pow. 0,0464 ha, poz. rej. G. 61, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061475/6.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZL” o przeznaczeniu podstawowym lasy i zadrzewienia (ok. 96,9%) i symbolem „KD L” o przeznaczeniu podstawowym tereny dróg publicznych (ok. 3,1%). Działka znajduje się w granicach terenu górniczego.

Skarb Państwa reprezentowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe zwane dalej „Lasami Państwowymi” ma prawo pierwokupu w/w nieruchomości na podstawie art. 37a ust. 1 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2100, z późn. zm.).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 4.580,00 zł w tym:

– na tereny dróg 141,98 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości,

– na cele leśne 4.438,02 zł (zwolnione z podatku VAT).

Minimalne postąpienie wynosi: 50,00 zł 

Wadium wynosi: 460,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2017r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Wpłacenie wadium (w gotówce) w wysokości 460,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 9 maja 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższe informacje pod nr telefonu 748162029.

*

Zarządzeniem nr 82/2017 z dnia 04.04.2017 r. wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Ożary w granicach działki nr 558/2 o pow. 2,2100 ha, stanowiącą własność Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 04.04.2017 r. do dnia 25.04.2017 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się w/w nieruchomość.