Konkurs odbył się 24 stycznia 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II. Jego mottem przewodnim były słowa Patrona szkoły św. Jana Pawła II „Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeżeli kochacie tę ojczystą ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi.”

Celem konkursu było:

  • Wspieranie i rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.
  • Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej wśród uczniów.
  • Rozwijanie ciekawości poznawczej i twórczego działania uczniów w zakresie nauk przyrodniczych.
  • Kształtowanie właściwych postaw wobec przyrody.
  • Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktyce.
  • Rozwijanie zdolności twórczego myślenia.
  • Zachęcanie uczniów do samodzielnego pogłębiania wiedzy.

Konkurs obejmował treści podstawy programowej z przyrody w klasach IV-VI. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się między innymi wiedzą na temat polskich parków narodowych oraz znajomością podstawowych pojęć związanych z ochroną przyrody.

Wyniki konkursu przedstawiają się następująco:

  • I miejsceAleksandra Janik z klasy VI,
  • II miejsceManuela Siwak z klasy VI,
  • III miejsceRemigiusz Jachimowski z klasy VI.

Cieszymy się, że mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę przyrodniczą podczas tego ciekawego turnieju.

Uczestnicy konkursu pod opieką Alicji Walerian