Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

#

Zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 07 lutego 2017 r. ogłoszono II publiczny przetargu ustny nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznicą kolejową) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5.

Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

Sprzedaż nastąpi przy jednoczesnym ustanowieniu prawa odkupu na rzecz Gminy Kamieniec Ząbkowicki, które zostanie ujawnione w księdze wieczystej. Cena odkupu będzie równa cenie sprzedaży nieruchomości. Prawo odkupu będzie ustanowione na okres 5 lat.

W Dziale III w/w księgi wieczystej zostało wpisane roszczenie o usunięcie niezgodności pomiędzy stanem prawnym nieruchomości ujawnionym w księdze wieczystej, a rzeczywistym stanem prawnym, polegającym na nieujawnieni znajdującego się na tej nieruchomości urządzenia w postaci bocznicy kolejowej stanowiącego odrębny od gruntu przedmiot własności.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono, jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 589.530,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości (słownie: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych),

Cena bocznicy kolejowej: 563.309,00 zł + cena działki 23.116,00 zł)

Minimalne postąpienie wynosi: 5.900,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset złotych),

Wadium wynosi: 58.960,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 13 kwietnia 2017 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.