Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II już po raz trzeci uczestniczyli w obchodach Tygodnia Edukacji Globalnej – międzynarodowej inicjatywie edukacyjnej, która od osiemnastu lat odbywa się w większości krajów europejskich w listopadzie.

W szkole w dniach 14 – 20 listopada 2016 r. był realizowany projekt edukacyjny „Razem dla pokoju” pod przewodnim hasłem „Cierpienie jest w świecie również po to, żeby wyzwolić w nas miłość, ów hojny i bezinteresowny dar z własnego „ja” na rzecz tych, których dotyka cierpienie”. (Jan Paweł II, List apostolski Salvifici Doloris, 1984 r.). Najpierw przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego zaprezentowali program obchodów TEG oraz informacje na temat problemów i wyzwań współczesnego świata związanych z globalizacją, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dylematy dotyczące uchodźców. W klasach i na korytarzach szkolnych pojawiły się plakaty TEG 2016 z przewodnim hasłem „Razem dla pokoju”.

Uczniowie klas III – VI uczestniczyli w pogadankach, lekcjach oraz zajęciach pozalekcyjnych dotyczących postaw obywatelskich wobec ludzi potrzebujących wsparcia, które zostały przeprowadzone przez panią Barbarę Nowaczek, panią Dagmarę Szymczak, panią Alicję Nowakowską, panią Alicję Walerian i siostrę Katarzynę Fabicką. Podczas lekcji języka polskiego w klasie IV uczniowie analizowali utwór T. Różewicza pt. „List do ludożercy”. Na początku lekcji, korzystając ze słownika języka polskiego, wyjaśnili znaczenie terminu „ludożerca”, zapoznali się z treścią wiersza oraz swobodnie wypowiadali się na temat jego przewodniej idei. Następnie, odnosząc się do obecnej sytuacji uchodźców, poszukiwali odpowiedzi na pytanie: Kogo w dzisiejszych czasach możemy nazwać ludożercą? Podsumowaniem dyskusji było ustalenie, co robić, aby przestrzegać zasad kultury i dobrych obyczajów w kontaktach z innymi ludźmi, w tym z ludźmi różnych ras, kultur i wyznań. Na zakończenie lekcji uczniowie opracowali plakaty i hasła mówiące o tym, że nie są ludożercami i szanują poglądy, sposób postrzegania świata, kulturę i religię innych ludzi.

Na lekcjach przyrody w klasach IV-VI oraz na godzinie wychowawczej w klasie VI uczniowie zapoznali się ze znaczeniem słów „emigrant” i „uchodźca” oraz dzielili się swoimi skojarzeniami z tymi pojęciami. Poznali przyczyny przemieszczania się ludności, historie życia konkretnych ludzi, którzy musieli uciekać ze swojego kraju z powodu wojny i prześladowania oraz instytucje, które pomagają uchodźcom zacząć „nowe życie”. Rozmawiali o stereotypach. Ćwiczyli odróżnianie faktów od opinii, rozpoznawanie w tekstach dostępnych w Internecie elementów perswazyjnych i informacyjnych. Lekcje te uświadomiły uczniom, że prawdziwi uchodźcy nie są terrorystami. Uwrażliwiły również uczniów na potrzeby ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, czego dowodem mogą być opracowane plakaty dotyczące tolerancji, na których znalazły się hasła, wierszyki, rysunki zachęcające do pomocy drugiemu człowiekowi oraz do udzielenia gościnności osobom biednym, uciekającym przed wojną, szukającym schronienia.

Na lekcjach języka polskiego w klasach V i VI uczniowie pisali listy otwarte do mieszkańców Europy, w których apelowali o zrozumienie, wrażliwość, empatię, tolerancję, akceptację dla wszystkich ludzi, w tym dla uchodźców z Syrii i Afganistanu. Apele te wyrażone zostały między innymi takimi słowami: Nie patrzmy obojętnie na cierpienie bezbronnych ludzi! Nie osądzajmy ludzi po wyglądzie! Okażmy współczucie ludziom, którzy szukają nowego, bezpiecznego życia, którzy szukają dachu nad głową! Okażmy współczucie ludziom pokrzywdzonym! Pomóżmy, nie bądźmy bezduszni! Nasza mała pomoc – nawet wsparcie duchowe, czy modlitwa – też może wiele zdziałać!

Katecheza w kl. VI na temat: „Inny nie znaczy gorszy” była okazją do dyskusji o przesłaniu zawartym w słowach patrona szkoły: „Potrzebna jest dziś nowa wyobraźnia miłosierdzia, której przejawem będzie nie tyle i nie tylko skuteczność pomocy, ale zdolność bycia bliźnim dla cierpiącego człowieka, solidaryzowania się z nim, tak aby gest pomocy nie był odczuwalny jako poniżająca jałmużna, ale jako świadectwo braterskiej wspólnoty dóbr”. (Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte, 2001 r.) Po katechezie, na spotkaniu grupy ERM-u, został wykonany plakat: „Pokój i Dobro” („Pax et Bonum”).

W projekcie uczestniczyli również uczniowie klasy III b, którzy w ramach edukacji społecznej uczyli się, jak odróżniać dobro od zła w kontaktach międzyludzkich, szanować ludzi bez względu na ich rasę, kulturę i tradycje, nie krzywdzić innych oraz pomagać słabszym. Swoje refleksje na temat uchodźców i pomocy potrzebującym przedstawili na plakatach. Podsumowaniem Tygodnia Edukacji Globalnej była wystawa prac uczniów pod hasłem „Tolerancja”, która wzbudziła w szkole duże zainteresowanie. Oglądający wystawę mieli okazję poszerzyć swoje wiadomości na temat problemów ludzi zmuszonych do opuszczenia swoich domów i poszukujących schronienia. Mogli również dowiedzieć się, na czym polega tolerancja oraz otworzyć swoje serca na potrzeby ludzi pozbawionych dachu nad głową i żyjących w niedostatku.

Dziękujemy wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły za włączenie się do realizacji zadań związanych z projektem, którego efektem jest nasze większe zrozumienie dla ludzi pokrzywdzonych przez los.

Samorząd Uczniowski