2 marca br. opublikowaliśmy w naszym serwisie internetowym Stanowisko Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z 26 lutego 2015 r., które wpłynęło faksem 27 lutego br. w sprawie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Obecnie przekazujemy opinii publicznej odpowiedź, którą 6 marca br. w imieniu Gminy Kamieniec Ząbkowicki wójt Marcin Czerniec skierował do starosty ząbkowickiego Romana Festera.

W odpowiedzi na pismo Zarządu Powiatu z dnia 26.02.2015 r., które wpłynęło faksem 27.02.2015 r. informuję, co następuje. W pierwszej kolejności pragniemy zaznaczyć, że do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy oficjalnej odpowiedzi od Pana Starosty Powiatu Ząbkowickiego na nasze pismo z dnia 2.01.2015 r. Ze względu na powagę problemu w nim poruszonego oraz krótki termin na podjecie wiążących decyzji w dniu 12.01.2015 r. została zwołana sesja nadzwyczajna Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki, gdzie podjęta została uchwała intencyjna w sprawie przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki szkoły ponadgimnazjalnej, dla której organem prowadzącym jest Powiat Ząbkowicki, w sytuacji gdy po stronie powiatu wyrażany był wyłącznie zamiar jej likwidacji. Przedmiotowa uchwała została przedstawiona Zarządowi Powiatu w dniu 16.01.2015. przez osoby do tego upoważnione.

Niemniej jednak pomimo przedstawionej uchwały oraz powołania zespołu roboczego w dniu 30.01.2015 r. została podjęta uchwała Rady Powiatu Ząbkowickiego w sprawie zamiaru rozwiązania z dniem 31.08.2015 r. Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim. Ponadto przeprowadzając szereg działań w wyniku których Powiat uzyskał pozytywne stanowiska do zamiaru likwidacji placówki od Rady Pedagogicznej i Pracowników, części związków zawodowych oraz Kuratora Oświaty, uczynił działania zespołu roboczego niejako bezprzedmiotowymi.

Należy zauważyć, że Zarząd  Powiatu przedstawił na sesji Rady Powiatu projekt uchwały o zamiarze rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim, w sytuacji kiedy znane było już oficjalne stanowiska Wójta i Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki w przedmiotowej sprawie. Na akceptację zasługiwał wniosek części Radnych Powiatu o odroczeniu podjęcia uchwały o zamiarze rozwiązania placówki do czasu wypracowania stanowiska Zespołu, co nie zostało uwzględnione.

Niemniej jednak Gmina nadal utrzymywała swoje wcześniej reprezentowane zgodne stanowisko w zakresie przejęcia prowadzenia placówki. Z dokonanej analizy organizacyjno-kosztowej zadania wynika to, co zostało zaprezentowane w naszym stanowisku podczas drugiego spotkania Zespołu oraz oficjalnego stanowiska z dnia 24 lutego br.

Zarząd Powiatu sam w przedłożonym przez siebie stanowisku zauważa koszty, jakie Gmina Kamieniec Ząbkowicki będzie zobowiązana ponieść na kontynuowanie nauki w placówce. Zauważyć należy, że Gmina przejmując prowadzenie placówki w sposób istotny odciąży Powiat z wydatków tj. dopłat do subwencji oświatowej przypadającej na przedmiotową placówkę. Z powyższego wynika, że wyłączne ryzyko związane z przejęciem prowadzenia placówki, w tym niemałe finansowe, poniesie Gmina. W związku z powyższym stanowisko Gminy, w tym i to dotyczące przejęcia na własność majątku placówki z dniem 31.08.2015 roku a nie jak to zostało przedstawione przez Zarząd Powiatu z dniem 1 września 2019 roku, jest w pełni uzasadnione zwłaszcza, że zdaniem Zarządu Powiatu majątek nie stanowi istoty problemu.

W świetle obowiązującego obecnie stanu prawnego (Uchwała Rady Powiatu Nr IV/23/2015 w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z dnia 30 stycznia 2015 roku) ostatnie stanowisko Zarządu Powiatu, pozbawione jest merytorycznej wartości w zderzeniu ze stanowiskiem organu stanowiącego Powiatu, który w odmienny sposób przesądził o przyszłej sytuacji placówki (rozwiązanie placówki). Wszelkie inne próby wizerunkowej zmiany przyjętej już woli powiatu nie można zaakceptować, gdyż odbiegają one od warunków jakie zostały określone przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki. Warunki te należy uznać za adekwatne do stopnia zaangażowania organizacyjnego i finansowego Gminy i powstałych oszczędności dla budżetu Powiatu.

Z poważaniem

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki