Na ręce wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki wpłynęło Stanowisko Zarządu Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie możliwości przejęcia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki zadania prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Juliana Lubienieckiego w Kamieńcu Ząbkowickim. O ofercie dotyczącej przejęcia placówki opinię publiczną informował już wójt Marcin Czerniec. Obecnie możemy zapoznać się z najnowszym pismem Zarządu Powiatu Ząbkowickiego, którego treść zamieszczamy w całości.

Zarząd Powiatu, rozważając zmiany w sieci szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Ząbkowickiego, wziął pod uwagę dramatycznie zmniejszającą się liczbę uczniów kamienieckiego technikum – z 230 w 2010 roku do 75 w 2014 r. (prognozowany stan na 2016 r. – 16 uczniów). Już teraz szkoła w Kamieńcu wymaga dużych nakładów finansowych – przekraczających znacznie kwotę subwencji oświatowej – i dopłaty z budżetu powiatu, co – zakładając potencjalne utrzymanie szkoły w obecnej strukturze – negatywnie odbiłoby się na budżecie całej oświaty powiatowej, która stale wymaga nowych nakładów, choćby na wyposażenie dydaktyczne i egzaminacyjne dostosowane do nowej podstawy programowej kształcenia zawodowego. Dla Zarządu Powiatu istotne było również stanowisko Rady Pedagogicznej i Pracowników, którzy pozytywnie ocenili rozwiązanie szkoły. Także Związek Nauczycielstwa Polskiego zaopiniował pozytywnie proponowane zmiany, a pozytywna opinia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty na temat likwidacji szkoły już tylko potwierdziła, że nie tylko władze powiatu oceniają sytuację szkoły w ten sam sposób. Podejmowane przez lata próby wprowadzenia nowych kierunków kształcenia, promocja placówki, udział w projektach i atrakcyjne praktyki oraz staże – to wszystko nie przyniosło pożądanego efektu w postaci zminimalizowania ubytku uczniów. Niż demograficzny oraz wybory absolwentów gimnazjów przyczyniły się w znacznej mierze do aktualnego stanu. Zarząd Powiatu podkreśla, że rozważał również inne sposoby ratowania szkoły, dlatego z nadzieją przyjęto stanowisko Rady Gminy wyrażone w uchwale z dnia 12 stycznia 2015 r. Obie strony powołały zespoły negocjacyjne. Zespół Powiatu Ząbkowickiego przekazał stronie Gminy wszystkie niezbędne dane dotyczące szkoły (finansowe, dydaktyczne, kadrowe oraz dotyczące nieruchomości i ruchomości), które mogłyby pomóc w ocenie sytuacji placówki. Stanowisko Powiatu w głównej mierze sprowadzało się do zapewnienia kontynuacji kształcenia dla obecnych uczniów przez tych samych nauczycieli oraz gwarancji dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych minimum na 2 lata. W kwestii nieruchomości i ruchomości Powiat stanął na stanowisku, że może je użyczyć nieodpłatnie na czas prowadzenia działalności oświatowej, bowiem nie one stanowiły dla nas istotę problemu. W dniu 24 lutego br. strona powiatu otrzymała pisemne stanowisko Gminy Kamieniec, które zostało zreferowane na spotkaniu zespołów 16 lutego br. W związku z przedstawionym stanowiskiem Gminy, które traktujemy jako punkt odniesienia do podjęcia ostatecznej decyzji, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 26 lutego br. postanowił złożyć Gminie Kamieniec Ząbkowicki propozycję przejęcia prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieńcu Ząbkowickim od 1 września 2015 r. Z zadowoleniem przyjmujemy akceptację naszych warunków dotyczących kontynuacji kształcenia przez obecnych uczniów, gwarancji zatrudnienia dla pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, współdziałania z Powiatem w kwestii uregulowania nowych kierunków kształcenia. Nadal jednak nie możemy przyjąć bardzo zasadniczo stawianego punktu „nieodpłatnego przeniesienia na rzecz gminy nieruchomości i ruchomości z dniem 1 września 2015 r.”. W swoim stanowisku Gmina przedstawia perspektywy rozwoju szkoły i naboru w kolejnych latach, włącznie do roku szkolnego 2018/2019. Nie oceniamy merytorycznej strony wyliczeń czy brak pewnych istotnych elementów kosztów (jak np. wynagrodzenia nauczycieli opiekunów internatu, znaczących kosztów wyposażenia dydaktycznego) i szans na realizację projektu. Uważamy, że w interesie obu samorządów byłoby istnienie szkoły i jeśli Gmina posiada odpowiednie zasoby finansowe, pomysły, determinację i możliwość powiązania efektów kształcenia w postaci absolwentów kierunków rolniczych z potrzebami lokalnego rynku pracy, to Zarząd Powiatu będzie wspierał tego rodzaju działanie. Mając na uwadze dbanie o majątek powiatu, a takim niewątpliwie są budynki, wyposażenie oraz teren przyszkolny w Kamieńcu Ząbkowickim, składamy Gminie Kamieniec Ząbkowicki propozycję konkretnego rozwiązania, a mianowicie proponujemy przejęcie prowadzenia szkoły i jej rozwijanie, a także deklarujemy, że nieodpłatnie przeniesiemy na rzecz Gminy nieruchomość i ruchomości z dniem 1 września 2019 r. pod warunkiem spełnienia wszystkich założeń przedstawionych w stanowisku Gminy Kamieniec z dnia 16 lutego 2015 r. Liczymy, że jest to propozycja, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym i trosce władz gminy, a jednocześnie daje gwarancje zabezpieczenia mienia samorządu powiatowego. W związku z koniecznością podjęcia ostatecznej decyzji co do losów szkoły i potrzebą wdrożenia w życie działań reorganizacyjnych, bardzo prosimy o przedstawienie ostatecznej decyzji do 16 marca 2015 r.

Zarząd Powiatu Ząbkowickiego