Chcę przekazać Państwu aktualny stan uzgodnień dotyczących przejęcia do prowadzenia przez Gminę Kamieniec Ząbkowicki od Powiatu Ząbkowickiego Zespołu Szkół Ponadginazjalnych im. Juliana Lubienieckiego z siedzibą w Kamieńcu Ząbkowickim.

W ubiegły piątek, tj. 16 stycznia br. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu z przedstawicielami Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczące uzgodnień w sprawie przejęcia od powiatu szkoły ponadgimnazjalnej. W posiedzeniu Zarządu dotyczącym przedmiotowego wniosku udział wzięli wszyscy członkowie Zarządu, sekretarz i skarbnik Powiatu oraz protokolantka. Ze strony Gminy udział wzięli Przewodniczący Rady Gminy, pełnomocnik wójta ds. oświaty i sekretarz Gminy. Na wstępie poinformowaliśmy członków Zarządu o podjętych dotychczas działaniach (wystąpienie wójta Gminy i Uchwała Rady Gminy), następnie podtrzymaliśmy stanowisko sprowadzające się do oferty przejęcia placówki na zaproponowanych warunkach.

Ze strony Zarządu Powiatu, za potrzebą likwidacji placówki padały argumenty o:

  1. dopłatach Powiatu do subwencji oświatowej dla kamienieckiej placówki,
  2. niżu demograficznym,
  3. znaczącym spadku w naborze nawet do renomowanej Szkoły w Ząbkowicach Śląskich.

Za najważniejsze problemy, jakie ujawniły się w trakcie rozmów, uznać należy to, że po stronie Starostwa od początku rozmów, najwięcej kontrowersji budziło oczekiwanie Gminy przekazania na jej rzecz majątku placówki. Powiat nie jest skłonny przekazać majątku placówki na rzecz Gminy. W trakcie rozmowy starosta ząbkowicki zasugerował możliwość przekazania obiektów w użytkowanie, bez przenoszenia prawa własności na Gminę. Poinformował, że możliwa byłaby sprzedaż tego mienia na warunkach z Gminą uzgodnionych, po cenie wynikającej z wyceny. Odnosząc się do takiego wariantu, odpowiedzieliśmy, iż mając na względzie plan rozwoju szkoły konieczne będzie inwestowanie w infrastrukturę oraz, że nie jest racjonalne i prawnie uzasadnione inwestowanie w obcy majątek.  Opowiedzieliśmy się ponownie za przekazaniem przez Starostwo obiektów na własność Gminy w terminie uzgodnionym przez strony.

W trakcie rozmowy poinformowano nas o dodatkowych kosztach związanych z planowanymi odprawami. Odpowiedzieliśmy, że w tym zakresie informacje jakie dotarły do Urzędu Gminy były odmienne. Dowiedzieliśmy się również, że Rada Pedagogiczna przewidzianej do likwidacji placówki wyraziła (co budzi nasze zdumienie) pozytywną opinię wobec zamiaru likwidacji szkoły, pozostając w przekonaniu, że nauczyciele zapewnioną mieć będą pracę w innych placówkach. Uważamy to za jeszcze jedną kwestię wymagającą omówienia i rozstrzygnięcia przez zespół roboczy.

Zawnioskowaliśmy bowiem o powołanie zespołu roboczego do wypracowania stosownego porozumienia, które następnie przedłożone zostanie właściwym organom obu samorządów. Ustalono, że do dnia 22 stycznia br. obie strony – tj. Starostwo Powiatowe i Gmina – wytypują po trzech przedstawicieli do Zespołu, którego zadaniem będzie wypracowanie porozumienia.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki