W czwartek 27 października 2016 r. o godz. 10:00 w sali Gminnego Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim odbędzie się 28. sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.09.2016 r.
  3. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  4. Stan bezrobocia na terenie Gminy – realizacja zadań ustawowych przez Powiatowy Urząd Pracy.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie podatku od środków transportowych

– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok oraz zwolnień  z tego podatku

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Doboszowice

– w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z

organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki

6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym

7. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

8. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Aleksander Ciapka