Uzdolnieni Dolnoślązacy mogą ubiegać się o stypendia w XVI edycji Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”. Ufundowane z dotacji Samorządu Województwa Dolnośląskiego i środków Fundacji Edukacji Międzynarodowej wsparcie finansowe adresowane jest do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Na zdolnych Dolnoślązaków czekają roczne stypendia w wysokości od 2500 zł do 3500 zł. Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy przesyłać drogą pocztową do 12 września 2016 na adres: Fundacja Edukacji Międzynarodowej, ul. Racławicka 101, 53-149 Wrocław (decyduje data stempla). Szczegółowy opis zasad konkursu i wnioski można pobrać ze strony:http://www.fem.org.pl/new/pl/program-stypendiow-pomostowych/1643-aktualny-konkurs.html. Ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2016 r.

Program Stypendialny „zDolny Śląsk” ma na celu znoszenie barier w dostępie do oświaty oraz wspieraniu uzdolnionej młodzieży na terenie Dolnego Śląska. Program został zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej (FEM) i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień. Fundacja Edukacji Międzynarodowej, organizująca konkursy „zDolny Śląsk” od 2002 roku przyznaje roczne stypendia naukowe. W bieżącej edycji przyjmowane są wnioski osób z sukcesami naukowymi, a także uzdolnionych artystycznie, sportowo i młodzieży, mającej równocześnie na swoim koncie zaangażowanie w działalność społeczną.

XVI edycja Programu Stypendialnego zDolny Śląsk_02