Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 8/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 115 o pow. 1,0100 ha, (PsIV-0,4100 ha, RIVb-0,6000 ha) poz. rej. G. 63, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061276/1.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 34.450,00 zł (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 350,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 3.450,00 zł (słownie: trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 09:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jes wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)  w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 9/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.880,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi: 3.190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 10/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 233/4 o pow. 0,2340 ha, (ŁIV-0,0858 ha, ŁV-0,1482 ha) poz. rej. G. 101, AM – 6, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.650,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi: 100,00 zł (słownie: sto złotych),

Wadium wynosi: 970,00 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 23 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)  w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 11/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono III publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 259 o pow. 1.3500 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej: tereny rolnicze (ok. 70,63%) oraz symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (ok. 29,37%).

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 88.710,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziesięć złotych) – w tym:

– na cele rolne  34.561,00 zł  kwota zwolniona z podatku VAT

– na cele usługowe 54.149,00 plus podatek VAT 23%.

Minimalne postąpienie wynosi: 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 8.880,00 zł (słownie: osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 12/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 198/4 o pow. 0,1856 ha, poz. rej. G. 288, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00049084/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji obiektów budowlanych oraz przebiega główna sieć wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.270,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt  złotych),

Wadium wynosi – 3.530,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem nr 13/2016 z dnia 15 stycznia 2016 r. ogłoszono II publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 144 o pow. 0,3149 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.3” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej (około 93%), symbolem „WS’ o przeznaczeniu podstawowym: tereny wód powierzchniowych śródlądowych (około 6%) i symbolem „KD Z2 3178D” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg publicznych (około 1%). Przez teren działki przebiega główna siec wodociągowa Ø200 mm.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 101.400,00 zł (słownie: sto jeden tysięcy czterysta złotych)  plus podatek VAT 23 %,

Minimalne postąpienie wynosi: 1.020,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwadzieścia  złotych),

Wadium wynosi: 10.140,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 25 lutego 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 18 lutego 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby

*

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu 748162016 lub 748162029.