Zakończono konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gmina Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok.

Serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy zainteresowali się ogłoszeniem i zapoznali się z treścią programu. Zgodnie z zarządzeniem nr 324/2015 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 07 października 2015 r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej, konsultacje odbywały się w terminie od dnia 16 października 2015 r. do dnia 23 października 2015 r.

Projekt uchwały  udostępniony był od 08.10.2015 r. na stronach:

  • Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – www.bip.kamzab.pl
  • portalu gminnym – kamienieczabkowicki.eu
  • na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Kamieniec Ząbkowicki – ul. Ząbkowicka 26

W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna uwaga, opinia, w zakresie przedstawionego programu. Projekt uchwały w wersji niezmienionej przedstawiony będzie Radzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim celem przyjęcia.