Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłoszą konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

ZARZĄDZENIE NR 33/2018

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 20 lutego 2018 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały XLV/272/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018, zarządzam, co następuje:

§ 1

Ogłasza się otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

§ 2

 1. Treść ogłoszenia o konkursach stanowi załącznik nr 1.
 2. Formularze, wzory: oferty, umowy, sprawozdania stanowią załącznik do ogłoszenia o konkursie:

          –  załącznik nr 2 wzór oferty,

          –  załącznik nr 3 wzór umowy,

          –  załącznik nr 4 wzór sprawozdania.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Planowania i Rozwoju.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

( – ) Marcin Czerniec

 

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 33/2018 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 20 lutego 2018 r.
w sprawie ogłoszenia konkursu ofert
na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki

Ogłoszenie nr 1.PR.18

Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki  z dnia 20.02.2018 r.

o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie  kultury fizycznej i sportu w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

I.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 art. 26 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 11 ust 1 i ust 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), oraz uchwały XLV/272/2017 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 29 listopada 2017 roku, w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Kamieniec Ząbkowicki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację w formie wspierania zadań publicznych:

Zadanie Nr 1: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Kamieniec Ząbkowicki – m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 2: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Ożary – m.in. poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 3: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna – sołectwo Byczeń – m. in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 4: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu

w dyscyplinie turystyka piesza i kolarstwo sportowo-turystyczne.  – m.in. poprzez:

– popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– uczestnictwo dzieci, młodzieży i dorosłych w rajdach rowerowych i pieszych, o zasięgu lokalnym  i ponadlokalnym,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych.

Zadanie Nr 5: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie tenis stołowy. – m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 6: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka siatkowa – sekcja żeńska. – m.in. poprzez:

– propagowanie sportu i rekreacji wśród młodzieży i dorosłych,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

Zadanie Nr 7: wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu w dyscyplinie piłka nożna dzieci. – m.in. poprzez

– propagowanie sportu i rekreacji wśród dzieci,

– organizowanie różnego rodzaju zajęć sportowych, szkoleniowych,

– uczestnictwo w rozgrywkach i zawodach sportowych różnego szczebla.

 

II.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w roku 2018 i w roku poprzednim:

1. Na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu, przeznacza się kwotę 140 000,00 zł w tym:

  zadanie Nr 1 kwota:     86 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 2 kwota:     16 000,00 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 3 kwota:     10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 4 kwota:     10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 5 kwota:       6 000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 6 kwota:       7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy złotych)

–  zadanie Nr 7 kwota:       5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)

 1. Wymagany jest wkład własny podmiotu (co najmniej 7 % całkowitej wartości zadania w formie pieniężnej).
 1. W roku 2017 na realizację w/w zadań publicznych przeznaczono z budżetu Gminy środki w wysokości 120 000,00 zł.

III.

Zasady przyznawania dotacji na realizację w/w zadań publicznych

 1. Zasady przyznawania dotacji na realizację zadań publicznych określają przepisy:
 2. a) ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jed. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zmianami),
 3. b) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.);
 4. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową składającą się z osób powołanych przez Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki, w tym z osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Oferty, które nie będą spełniały kryteriów formalnych, będą złożone na niewłaściwych formularzach, wypełnione niepoprawnie bądź nieczytelne nie będą rozpatrywane jeżeli oferent nie złoży uzupełnień wyjaśnień na wezwanie zamawiającego.
 6. Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, wypełnioną komputerowo lub czytelnym pismem ręcznym, drukowanym wraz z ponumerowaniem każdej strony.
 7. W przypadku, gdy suma dofinansowania zgłoszonych ofert przekracza wysokość środków przeznaczonych na wsparcie zadania, wysokość przyznanej dotacji może być niższa aniżeli wnioskowana w ofercie.
 8. Oferta musi spełniać wymagania określone w art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 9. Wymaga się złożenia odrębnej oferty na każde z zadań wymienionych w punktach I i II.

 IV.

Terminy i warunki realizacji zadania

 1. Wyłonienie i dofinansowanie ofert jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem na podstawie załącznika Nr 3 do Ogłoszenia o konkursie
 2. Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do dnia 30.11.2018 r.
 3. Podmiot wyłoniony w otwartym konkursie ofert zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na realizację zadania.
 4. Podmiot, który uzyskał dotację, po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania w terminie 30 dni od dnia zakończenia zadania na formularzu zgodnym ze wzorem załącznika nr 5 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpień 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300).
 5. W rozliczeniu nie będą uwzględniane dokumenty finansowe: wystawione przed datą zawarcia umowy, kary, odsetki za zwłokę.
 6. Dotacja nie może być przyznana na:

– działalność odpłatną,

– pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,

– działalność gospodarczą,

– zakup paliwa na dojazdy,

– opłatę: kar, odsetek, zaległych płatności, itp.

7. Paliwo można zakupić tylko i wyłącznie dla celów koszenia trawy na terenie boiska. Każdy taki zakup należy rozliczyć na karcie paliwowej z uwzględnieniem normy zużycia i czasu pracy.

8. Do zawieranych umów zleceń, niezbędnych w trakcie realizacji zadania, powinny być załączone miesięczne rozliczenia w postaci rachunków potwierdzających wykonanie zadania w danym miesiącu wraz z pisemnym rozliczeniem przepracowanych godzin i zawierające co najmniej minimalną stawkę wynagrodzenia, stosownie do Ustawy z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.)

V.

Warunki, termin i miejsce składania ofert

 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty realizacji zadania publicznego. Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 (sekretariat pok. nr 10) lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy, ul. Ząbkowicka 26, 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem nazwy realizowanego zadania.
 2. W przypadku nadesłania oferty pocztą, decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy.
 3. Termin składania ofert: 16.03.2018 r. do godz. 8.00
 4. Termin związania ofertą upływa: 16.04.2018 r.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Oferta musi spełniać wymagania wyszczególnione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz powinna zostać złożona na formularzu zgodnym ze wzorem zgodną ze wzorem załącznika Nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpień 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r., poz. 1300), powinna być złożona w 1 egzemplarzu wraz z następującym załącznikiem: kopia umowy lub statutu spółki potwierdzona za zgodność z oryginałem – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 8. Oferta powinna być podpisana przez osoby uprawnione oraz powinna posiadać wymagane pieczęcie.
 9. Formularz oferty można otrzymać w biurze Referatu Planowania i Rozwoju (II piętro, pokój nr 17) lub pobrać ze strony internetowej www.kamienieczabkowicki.eu BIP (w zakładce: przetargi/konkursy pożytku publicznego).

 VI.

Kryteria i tryb wyboru oferty

 1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do 10 dni licząc od ostatniego dnia składania ofert.
 2. Komisja Konkursowa zaopiniuje oferty przyznając określoną liczbę punktów poszczególnym ofertom w ramach przyjętych kryteriów:

1) merytorycznych od 0 do 7 pkt.

a) zgodność zadań przedstawionych w ofercie z celami statutowymi podmiotu,

b) zasięg działania,

c) szczegółowy zakres działania,

d) mierzalny cel działania, wymierne korzyści płynące dla mieszkańców Gminy,

e) społeczne uzasadnienie perspektywy kontynuacji,

f) wartość oferty, jej zbieżność z hierarchią potrzeb i zadań Gminy,

wymierne efekty dotychczasowej pracy;

2) finansowych do 0 do 4 pkt.

a) rzetelny budżet – koszty realizacji planowanego zadania,

b) wysokość wkładu własnego podmiotu,

c) udziału innych źródeł finansowania,

d:0 prawidłowość i terminowość rozliczania zadania z lat ubiegłych;

3) organizacyjnych od 0 do 5 pkt.

a) posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie w realizacji zadania,

b) współpraca z innymi podmiotami publicznymi,

c) możliwości realizacyjne – posiadana baza lokalowa i zasoby rzeczowe, kompetencje i kwalifikacje osób zaangażowanych w projekt

d) wkład pracy wolontariuszy,

e) sposób realizacji zadań publicznych w latach poprzednich.

3. Komisje mogą uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia, w określonym przez siebie terminie, dodatkowych informacji, wyjaśnień, uzupełnień braków, dostępnych oferentowi, mogących mieć istotne znaczenie dla oceny oferty.

4. Komisje opiniują pozytywnie tylko te wnioski, które uzyskały co najmniej 40 punktów.

5. Po rozpatrzeniu ofert zostanie sporządzony protokół.

6. W terminie do 7 dni od zakończenia procedury konkursowej oferenci, którym zostanie przyznana dotacja, zostaną poinformowani poprzez ogłoszenie na stronie Internetowej Gminy, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej o zakończeniu konkursu i jego wyniku.

VII.

Postanowienia końcowe

 1. Ogłoszenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Internetowej Gminy, a także na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki ul. Ząbkowicka 26 w Kamieńcu Ząbkowickim. Do ogłoszenia, dołączono: wzór oferty, ramowy projekt umowy oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji.
 2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26.03.2018 r., przy czym dopuszcza się dokonywanie rozstrzygnięć dotyczących poszczególnych ofert w kilku etapach oraz w uzasadnionych przypadkach rozstrzygnięcie konkursu w późniejszym terminie.
 3. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu w całości lub części bez podawania przyczyn oraz przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 4. Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo do negocjowania warunków i kosztów realizacji zadania oraz zasad ewentualnego dofinansowania niepełnego zakresu określonego zadania.
 5. Od rozstrzygnięcia konkursu i odmowy udzielenia dotacji nie przysługują środki odwoławcze.
 6. Szczegółowych informacji, konsultacji w sprawie konkursu udziela: Pani Agnieszka Rogaczewska – tel. 748162024