1 lipca 2018 roku weszła w życie ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Nowe przepisy dotyczą również organizacji pozarządowych, gdyż wpływają na działalność nie tylko w zakresie turystyki, ale również rekreacji, sportu i wypoczynku.

Nowa ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych stanowi przeniesienie do polskiego prawa dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302. Ustawa zastąpi obowiązującą dotychczas ustawę o usługach turystycznych, której nazwa została zmieniona na: „o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych”.

Najważniejsza zmiana, jaką wprowadza nowa ustawa to objęcie regulacją podmiotów, których dotąd nie obowiązywała ustawa o usługach turystycznych. Od 1 lipca 2018 r. przepisami objęci są wszyscy, którzy organizują imprezy turystyczne lub ułatwiają nabycie powiązanych usług turystycznych, w tym także na zasadach niekomercyjnych. Konsekwencje nowego porządku prawnego w zakresie organizacji turystyki mają więc znaczenie również dla organizacji pozarządowych.

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje istotne z punktu widzenia organizacji pozarządowych.

 1. Nowa definicja „przedsiębiorcy turystycznego” (art. 4 pkt. 7).
 • Przedsiębiorca turystyczny – „należy przez to rozumieć organizatora turystyki, przedsiębiorcę ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych, agenta turystycznego lub dostawcę usług turystycznych, będącego przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny albo prowadzącego działalność odpłatną”.
 • Zakresem przedmiotowym definicji objęte będą wszystkie organizacje pozarządowe, a także placówki oświatowe, kluby sportowe oraz parafie, które statutowo zajmują się turystyką i krajoznawstwem, wspieraniem i upowszechnianiem kultury fizycznej czy działalnością na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynkiem.
 • Każda organizacja pozarządowa organizująca imprezy turystyczne w ramach działalności odpłatnej jest przedsiębiorcą turystycznym i podlega pod regulację ustawy.
 • Pamiętajmy, iż w ramach działań statutowych organizacje pozarządowe prowadzą także działalność nieodpłatną (nie pobierają opłat od uczestników). Taka działalność nie jest objętą regulacjami ustawy.
 1. Obowiązki nałożone na organizatorów imprez turystycznych.
 • Organizator imprezy turystycznej, którego obejmie zakres ustawy (a który przekroczy opisywane w ustawie ograniczenia – o czym poniżej), niezależnie od tego, czy prowadzi działalność gospodarczą (biuro turystyczne), czy jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność odpłatną będzie objęty tymi samymi regulacjami.
 • Warunki formalne i finansowe, które musi spełnić organizator imprezy turystycznej:

(1)     wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki (opłata skarbowa),

(2)     zawarcie Gwarancji Bankowej lub Gwarancji Ubezpieczeniowej – minimalna wysokość sumy gwarancji dla podmiotów rozpoczynających działalność na terenie Polski stanowi równowartość 7,5 tys. EUR – opłata za udzielenie gwarancji do kwoty 7,5 tys. EUR jest naliczana zgodnie z obowiązującymi stawkami danego banku lub ubezpieczyciela,

lub zawarcie umowy ubezpieczenia na rzecz podróżnych – minimalna wysokość sumy ubezpieczenia dla podmiotów rozpoczynających działalność na terenie Polski stanowi równowartość 7,5 tys. EUR – opłata za zawarcie ubezpieczenia do kwoty 7,5 tys. EUR jest naliczana w zależności od ubezpieczyciela,

lub zawarcie (i prowadzenie) turystycznego rachunku powierniczego tylko w przypadku podmiotów, świadczących imprezy turystyczne na terenie Polski – opłaty naliczane przez dany bank,

(3)     wpłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych,

(4)     obowiązkowe wykupienie ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia – dotyczy tylko wyjazdów zagranicznych.

 1. Wyłączenia ustawowe.

(1) Pierwsza reguła. Okazjonalność, ograniczona grupa i niekomercyjność.

 • Art. 3. Ustawy nie stosuje się do: 1) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych, które są oferowane oraz których zamawianie i realizowanie jest ułatwiane okazjonalnie, na zasadach niezarobkowych i wyłącznie ograniczonej grupie podróżnych.
 • Powyższe warunki muszą być spełnione łącznie podczas jednej imprezy turystycznej;
 • Okazjonalność oznacza kilka (maksymalnie 9) imprez turystycznych w skali roku, zaś ograniczona grupa podróżnych jedynie członków stowarzyszenia, klubu sportowego czy parafii. W przypadku szkół wskazano uczniów danej klasy lub szkoły.

(2) Druga reguła. Imprezy jednodniowe.

 • Art. 3. Ustawy nie stosuje się do: (…) 3) imprez turystycznych oraz powiązanych usług turystycznych trwających krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg.
 • Zapis ten daje możliwość organizowania dowolnej liczby imprez turystycznych, tzw. jednodniowych, o ile program imprezy nie obejmuje noclegu w jakiejkolwiek formie.

(3) Trzecia reguła. Usługi turystyczne – nie imprezy.

 • Kolejne wyłączenie spod rygorów ustawy dotyczy sytuacji, gdy organizator nie tworzy imprezy turystycznej, a świadczy jedynie usługę lub usługi turystyczne, których połączenie nie doprowadzi do powstania imprezy turystycznej.
 • Zgodnie z definicją impreza turystyczna powstaje wtedy, gdy dwie usługi świadczone są na potrzebny tego samego odbiorcy (np. organizacja i nocleg, transport i nocleg, organizacja i catering itd.), ale wyłączone z zakresu stosowania ustawy są imprezy turystyczne, trwające krócej niż 24 godziny, chyba że obejmują nocleg (art. 3. pkt 3). Umożliwia to organizowanie dowolnej liczby imprez jednodniowych pod warunkiem, że program imprezy nie obejmuje noclegu niezależnie od jego formy (np. nocleg pod namiotem).

Za niestosowanie się do regulacji ustawy, członek zarządu organizacji „podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3” (art. 59. ust. 1).  Dlatego wskazane jest, aby organizacje zapoznały się z ustawą i wyłączeniami w niej zawartymi, żeby uniknąć konsekwencji przekroczenia wyłączeń i niespełnienia rygorów nakładanych przez ustawę.

Więcej informacji: „Działalność turystyczna organizacji pozarządowych po 1 lipca 2018r.” – http://poradnik.ngo.pl/wiadomosc/2184479.html  

ZOBACZ WYKAZ KONKURSÓW DLA NGO NA WRZESIEŃ 2018

Opracowała: Karolina Furmańska – doradca dla organizacji pozarządowych