Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, bez względu na dochód. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest każdemu członkowi rodziny. O przyznanie takiej karty można wystąpić w Urzędzie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Do 20 lipca 2015 r. na naszym terenie wydanych zostało 219 Kart Dużej Rodziny.

Na jak długo przyznawana jest Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18. lub 25. roku życia, jeśli uczą się jeszcze w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności.

Jak wygląda Karta Dużej Rodziny? Karta Dużej Rodziny posiada jeden, ogólnopolski wzór. Ma wymiary 54×85,6 mm (takie, jak np. karta płatnicza lub kredytowa). Karta jest spersonalizowana. Oznacza to, ze znajduje się na niej imię i nazwisko oraz numer PESEL jej posiadacza. Dodatkowo podana jest data ważności karty, jej numer, skrót „KDR” pisany alfabetem Braille’a oraz elementy zabezpieczające przez jej podrobieniem.

Karta Dużej Rodziny w naszej Gminie_04Czy Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie? Tak, Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie, każdej osobie zgłoszonej we wniosku – dostępnym TUTAJ oraz zgody na wykorzystanie numeru telefonu kontaktowego – dostępnej TUTAJ.

Jakie zniżki przysługują posiadaczom karty? Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które oferowane są zarówno przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Lista miejsc i wysokość zniżek dostępna jest tutaj: rodzina.gov.pl Lista jest aktualizowana na bieżąco.

Czy rodzinom, w których znajdują się osoby niepełnosprawne przysługują dodatkowe zniżki? Zniżki, do których uprawnia Karta Dużej Rodziny, przysługują każdemu członkowi rodziny, w jednakowym wymiarze. Może się jednak zdarzyć, że instytucja lub firma, która oferuje zniżki, będzie chciała przyznać dodatkową ulgę osobom niepełnosprawnym.

Czy rodzicom, którzy nie są w związku małżeńskim lub są po rozwodzie przysługują takie same prawa korzystania z karty? Rodzice mogą korzystać z przywilejów, jakie daje Karta Dużej Rodziny bez względu na to, czy są małżeństwem. Z karty korzystać mogą także małżonkowie rodziców.

Jak korzystać z Karty Dużej Rodziny? Miejsca, w których przysługują zniżki oznaczone są specjalnym znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Aby skorzystać ze zniżki należy w punkcie zakupu biletu wstępu okazać kartę. Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie. Oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

Jak i gdzie należy się zgłosić po kartę? Aby ją otrzymać należy złożyć wniosek w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim – pokój nr 20, tel. 74 8162-032. Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek.

Więcej informacji na temat Karty Dużej Rodziny:

rodzina.gov.pl/duza-rodzina

 

DOKUMENTY POTRZEBNE DO WNIOSKU O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY:

  1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość;
  2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
  3. w przypadku dzieci w wieku do 18 roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
  4. w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce (oświadczenie składa pełnoletnie dziecko lub osoba, której udzieliło pełnomocnictwa do złożenia oświadczenia);
  5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
  6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Karta Dużej Rodziny w naszej Gminie_03