Cel konkursu:

  • wyłonienie i nagrodzenie najlepszych organizacji pozarządowych z terenu Dolnego Śląska, działających w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnością.

1. Cele szczegółowe:

  • promocja działań na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • zwiększenie prestiżu nagrodzonych organizacji pozarządowych,
  • promocja dobrych praktyk, wypracowanych przez nagrodzone organizacje pozarządowe,
  • wzrost aktywności organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z niepełnosprawnością,
  • zwiększenie świadomości w zakresie celowości wspierania osób z niepełnosprawnością, równości szans, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z niepełnosprawnością poprzez ukazanie im możliwości aktywizacji  i rehabilitacji społecznej, jakie stwarzają organizacje pozarządowe.

2. Przebieg Konkursu:

Konkurs zorganizowany jest zgodnie z Regulaminem Konkursu „zDolne NGO” załączonym do niniejszego ogłoszenia. Zgłoszenia należy dostarczać na załączonym formularzu zgłoszeniowym.

3. Wykonawca:

Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

4. Szczegółowe kryteria oceny i system punktacji:

W IV Edycji Konkursu „zDolne NGO” stosowane będą następujące kryteria oceny zgłoszeń i system punktacji:

zDolne NGO_02

RAZEM 100

5. Harmonogram edycji:

IV Edycja Konkursu „zDolne NGO” przebiegać będzie zgodnie z następującym harmonogramem:

  • 25.05.2015 r. – Ogłoszenie III Edycji Plebiscytu „zDolne NGO”
  • 06-15.08.2015 r. – Termin przyjmowania zgłoszeń (decyduje data wpływu do UMWD)
  • 08-28.08.2015 r. – Obrady Kapituły Konkursowej
  • 9/10.09.2015 r. – Uroczysta Gala z ogłoszeniem wyników i przyznaniem tytułu „zDolne NGO”

6. Osoba do kontaktu:

Osobami wskazanymi do kontaktu w sprawach związanych z IV Edycją Konkursu „zDolne NGO” są: