Zapraszamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym na podstawie 547 ofert złożonych na otwarte konkursy ofert ogłaszane przez Wydział Sportu, Wydział ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.

Wszystkie wymagania dotyczące oferty wymienione zawsze są w ogłoszeniu konkursowym. Wielokrotnie bardzo ciekawe projekty odrzucane są z przyczyn formalnych, gdyż organizacje nie dopełniły wszystkich stawianych wymogów formalnych.

Uniknięcie błędów formalnych / merytorycznych zwiększa szanse na przyznania dotacji na realizację projektów ogłaszanych w ramach zadań publicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Błędy formalne mogą dotyczyć oferty, oferenta i wymaganych załączników.

Pierwszym podstawowym błędem jest niedokładne zapoznanie się z treścią ogłoszenia konkursowego, w której postawiona jest szereg warunków, wymagań, zastrzeżeń, które powinna spełniać oferta, takich jak:

  • złożenie oferty na właściwym wzorze formularza oferty,
  • złożenie oferty w formie papierowej i we właściwy sposób,
  • realizacja złożonego w ofercie zadania publicznego w określonym terminie,
  • zgodność zadania publicznego złożonego w ofercie z zadaniem konkursowym,
  • podpisanie wszystkich wymaganych dokumentów uprawnione osoby,
  • wypełnienie wszystkich pól i rubryk w ofercie (formularz ma być kompletnie wypełniony),
  • dokonanie odpowiednich skreśleń w oświadczeniach na końcu formularza oferty,
  • deklaracja w kalkulacji przewidywanych kosztów wkładu finansowego oferenta w wymaganej wysokości,
  • zachowanie w kalkulacji przewidywanych kosztów wyznaczonego limitu kosztów administracyjnych/kosztów obsługi zadania,
  • złożenie oferty w odpowiednim terminie.

W ogłoszeniu konkursowym znajdują się wymagania co do oferentów. Oferta ma być złożona przez uprawniony podmiot. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę na zadanie publicznej. Oferta musi zostać podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z KRS-em/statutem/innym rejestrem określającym sposób reprezentacji.

W ogłoszeniu konkursowym znajdują się również wymagania dotyczące załączników do oferty: wszystkie dokumenty wskazane jako obowiązkowe/obligatoryjne muszą zostać dołączone do oferty, załączniki muszą zostać podpisane / poświadczone zgodnie z wymaganiami zapisanymi w ogłoszeniu konkursowym.

Wśród ofert 547 stwierdzono 212 ofert z błędami formalnymi, w których stwierdzono 299 błędów formalnych. Z danych wynika, że z 299 błędów, 185 to niewłaściwe wypełnienie ofert, co stanowi prawie 62 % wszystkich popełnionych błędów.

Jednym ze sposobów uniknięcia tego rodzaju błędów, jest wprowadzenie do użytkowania w UMWD generatora wypełnienia wniosków. Wyeliminuje to błędy tego rodzaju. Dobrą praktyką jest wprowadzenia zwyczaju spotkania z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi w trakcie ogłoszonego konkursu i wyjaśnianiu wszystkich zawiłości danego konkursu.

KLIKNIJ, ABY PRZECZYTAĆ CAŁY RAPORT

Doradca Andrzej Stachowiak