Ogłoszony został otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2016 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Do udziału w konkursie Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwana dalej „UoDPPioW”), m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze i wspólnoty mieszkaniowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 UoDPPioW. Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Finansowane będą jedynie działania mieszczące się w zakresie działalności statutowej nieodpłatnej lub odpłatnej (w granicach limitów określonych w art. 9 UoDPPioW). Tym samym, środki Programu FIO nie mogą być przeznaczone na finansowanie działalności gospodarczej. Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z trzech Priorytetów:

 • Priorytet 2. Aktywne społeczeństwo;
 • Priorytet 3. Aktywni obywatele;
 • Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe;

oraz

 • Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych w Priorytecie 3
 • Komponentu Działań Systemowych w Priorytecie 4

Składane oferty mają wykazać realizuję celu głównego Programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Wysokość środków na finansowanie Programu FIO w roku 2016 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.

Zasady przyznawania dotacji:

Wysokość wnioskowanej dotacji:

– dla zadań „jednorocznych”: od 10 tys. zł do 100 tys. zł,

– dla zadań „dwuletnich”: od 20 tys. zł do 200 tys. zł (minimalna dotacja w danym roku musi wynosić nie mniej niż 10 tys. zł),

– w Komponencie Działań Systemowych: od 20 tys. zł do 750 tys. zł (od 10 tys. zł do 250 tys. zł rocznie).

Wymagany wkład własny:

 • 10 tys. zł do 40 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe),
 • ponad 40 tys. zł do 200 tys. zł włącznie – co najmniej 10% wartości dotacji (środki własne niefinansowe lub finansowe, w tym nie mniej niż 5% wartości dotacji wkład finansowy).

Szczegółowe zasady przyznawania dotacji:

 • Każda oferta musi spełniać kryteria formalne wymienione w Regulaminie Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. Spełnienie poszczególnych kryteriów formalnych weryfikowane będzie przez Instytucję Zarządzającą, a następnie przez ekspertów dokonujących oceny złożonych ofert.
 • Ocena merytoryczna dokonywana będzie przez komisję konkursową przy wsparciu ekspertów. Każda oferta będzie oceniana indywidualnie i niezależnie przez dwóch ekspertów lub Zespół Oceny Projektów, na podstawie karty oceny merytorycznej.
 • W przypadku, gdy oferta została oceniona pozytywnie przez obu ekspertów, ale występuje wyraźna różnica w punktacji, oferta kierowana jest do oceny III eksperta. Łączna liczba punktów przyznanych przez ekspertów i punktów za spełnienie kryteriów strategicznych stanowi o miejscu danego projektu w rankingu.
 • Po akceptacji lub weryfikacji dokonanej przez komisję konkursową listy zostają przedstawione ministrowi właściwemu ds. zabezpieczenia społecznego.
 • W kompetencji Ministra pozostaje możliwość weryfikacji oceny ekspertów (poprzez dokonanie oceny strategicznej). Rodzaje zadań objętych dofinansowaniem, szczegółowe zasady przyznawania dotacji oraz kryteria oceny ofert, a także warunki realizacji zadań zostały opisane w dokumencie Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r., dostępnym na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

Maksymalny czas realizacji zadania:

 • w przypadku Priorytetu 2:

– dla zadań „jednorocznych”: od 1 maja 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 8 miesięcy)

– dla zadań „dwuletnich”: od 1 maja 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 19 miesięcy)

 • w przypadku Priorytetu 3 i Priorytetu 4:

– dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)

– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

 • w przypadku projektów złożonych w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych:

– dla zadań „jednorocznych”: od 1 marca 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., (do 10 miesięcy)

– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r. (do 21 miesięcy)

 • w przypadku projektów złożonych w Komponencie Działań Systemowych:

– dla zadań „dwuletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

– dla zadań „trzyletnich”: od 1 marca 2016 r. do 30 listopada 2018 r.

Zawarcie umowy i przyznanie dotacji na poszczególne lata nastąpi pod warunkiem przyznania stosownych środków z budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach P FIO.

Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę. Jednakże uprawniony podmiot posiadający oddziały terenowe nieposiadające osobowości prawnej może złożyć maksymalnie 2 dodatkowe oferty (jedna oferta na oddział). Wyjątkiem od powyższych zasad jest składanie oferty w Komponencie Działań Systemowych. Złożenie oferty w tym komponencie nie uniemożliwia złożenia oferty w konkursie na realizację zadań w ramach Priorytetu 2, 3 i 4 oraz w Komponencie Wsparcia Działań Strażniczych. W przypadku przeznaczenia do dofinansowania obu ofert, Oferent zobowiązany jest do wskazania w ciągu 30 dni od rozstrzygnięcia konkursu, którą ofertę wybiera do realizacji (niemożliwe jest otrzymanie dofinansowań na realizację dwóch zadań).

Termin składania ofert na realizację zadań publicznych:

 • w Priorytecie 3, w tym w ramach Komponentu Wsparcia Działań Strażniczych oraz w Priorytecie 4, w tym w ramach Komponentu Działań Systemowych przypada od 1 września 2015 r. do 23 września 2015 r. do godziny 16:15
 • w Priorytecie 2 przypada od 1 grudnia 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. do godziny 16:15.

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w Priorytecie 3 lub 4 (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w Priorytecie 2.

Prawidłowe złożenie oferty w konkursie FIO 2016 musi nastąpić przez Generator Ofert FIO. W celu złożenia oferty należy:

– wypełnić ofertę przy użyciu Generatora Ofert FIO, dostępnego na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl ,

– zgromadzić wymagane załączniki i przesłać je przez Generator Ofert FIO wraz z ofertą,

– wysłać ofertę przez Generator Ofert FIO za pomocą przycisku ZŁÓŻ OFERTĘ.

W ramach konkursu FIO 2016 nie ma obowiązku przesyłania wersji papierowej oferty, ani składania jej przez ePUAP.

Kryterium formalnym, jest wypełnienie i złożenie elektronicznej wersji oferty w terminie naboru ofert (określonym co do godziny, z uwzględnieniem 5 minut tolerancji) określonym w niniejszym ogłoszeniu. Wszystkie oferty złożone za pośrednictwem Generatora Ofert FIO we wskazanym terminie zostaną ocenione formalnie. Następnie oferty zostaną poddane ocenie merytorycznej, zawierającej również elementy weryfikacji formalnej. Lista projektów przeznaczonych do dofinansowania zostanie ogłoszona przed dniem 1 maja 2016 r.

Przed wypełnieniem oferty należy zapoznać się z dokumentem Regulamin Konkursu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2016 r. Szczegółowe informacje na temat P FIO będzie można uzyskać w terminach naboru ofert wyłącznie pod numerem telefonu (022) 693 49 70, w godz. 09:00-15:00 od poniedziałku do piątku lub na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

Dodatkowe informacje

znajdują się na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl