3 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się IX sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział dwunastu Radnych, dwoje radnych: Bogumiła Niewczas i Dominik Krekora było nieobecnych.

Rada jednogłośnie przyjęła protokół z poprzedniej sesji, oraz porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Perspektywa uzyskania praw miejskich dla Gminy Kamieniec Ząbkowicki i uzyskania statusu gminy miejsko- wiejskiej.
  3. Podjęcie uchwał.
  4. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  5. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Głównym tematem sesji była perspektywa uzyskania praw miejskich dla gminy Kamieniec Ząbkowicki i uzyskania statusu gminy wiejsko-miejskiej.

Tematyka związana była z kontynuacją realizacji strategii uchwalonej 30 listopada 2012 roku przez Radę Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Strategia ta zakłada w swojej perspektywie rozwój gminy w różnych aspektach co najmniej do roku 2020. Jedno z założeń ustalonych przez Radę Gminy to idea uzyskania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego składającego się z odrębnych jednostek Kamieniec Ząbkowicki I i Kamieniec Ząbkowicki II. W gminie przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami związane z perspektywą uzyskania praw miejskich podczas zebrań sołeckich (wybory sołtysów).

Radna Marta Syposz złożyła wniosek formalny o przeniesienie tego projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uzyskania praw miejskich przez Kamieniec Ząbkowicki pod obrady komisji stałej.

Przystąpiono do głosowania wniosku dot. przeniesienia projektu uchwały w sprawie wyrażenia woli uzyskania praw miejskich przez Kamieniec Ząbkowicki, do prac komisji stałej. ZA wnioskiem głosowało 7 radnych: P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin,  PRZECIW wnioskowi głosowało 5 radnych: R. Bierut, L. Koper M. Kacik, T. Cenarski, B. Chodasewicz, nikt nie WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu. Tym samym przyjęto wniosek w sprawie przeniesienia projektu uchwały do prac komisji stałej.  

Kolejna uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych: E. Szulin,  A. Smędzik, B. Chodasewicz,  T. Cenarski, M. Gnaczy,  M. Syposz,  A. Ciapka,  E. Cwek,  M. Kacik, P. Glina, R. Bierut, L. Koper). Tym samym przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Nie zgłoszono wolnych wniosków, głos zabrał Wójt Gminy i zakończono IX sesję Rady Gminy. Przebieg sesji można obejrzeć w wersji video.