27 marca 2015 r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury odbyła się VIII sesja Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. W sesji wzięło udział 12  radnych, 2 radnych: Mateusz Gnaczy i Bogumiła Niewczas byli nieobecni.

Odczytano porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20.02.2015 roku.
  3. Ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.
  4. Ocena stanu dróg powiatowych i zamierzenia remontowe ZDP na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek formalny o zmianę porządku obrad – dodanie do pkt 5 „Informacja o złożonych interpretacjach i odpowiedzi na nie”. Podjęto głosowanie. ZA przyjęciem nowego porządku obrad było 7 radnych (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Kacik, A. Smędzik, E. Szulin), 5 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu (R. Bierut, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, L. Koper). Nie przyjęto nowego porządku obrad.

Protokół z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 20.02.2015 roku wszyscy Radni zaakceptowali jednogłośnie.

Głównym tematem sesji była ocena stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy.

Przystąpiono do głosowania uchwał:

Pierwsza uchwała dotyczyła ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA podjęciem uchwały głosowało 5 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), 7 radnych było PRZECIW (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała nie została podjęta.

Druga uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016. ZA podjęciem uchwały głosowało 7 radnych (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, A. Smędzik, E. Szulin), 5 radnych było PRZECIW (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz). Tym samym przyjęto Uchwałę Nr VIII/25/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Kamieniec Ząbkowicki środków stanowiących fundusz sołecki w roku budżetowym 2016.

Trzecia uchwała dotyczyła funduszu sołeckiego w roku 2016. ZA podjęciem uchwały głosowało 5 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), 6 radnych było PRZECIW (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, M. Syposz, A. Smędzik, E. Szulin), 1 radny WSTRZYMAŁ SIĘ od głosu (A. Ciapka). Uchwała nie została podjęta.

Kolejna uchwała dotyczyła zaciągnięcia kredytu długoterminowego. ZA podjęciem uchwały opowiedziało się 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Przyjęto Uchwałę Nr VIII/26/2015 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Piąta uchwała dotyczyła udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/27/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki – została podjęta.

Szósta uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin).Uchwała Nr VIII/28/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki – została podjęta.

Siódma uchwała dotyczyła wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 11 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin), od głosu WSTRZYMAŁ SIĘ 1 radny (P. Glina).Przyjęto Uchwałę Nr VIII/29/2015 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2015.

Ósma uchwała dotyczyła zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/30/2015 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków została podjęta.

Dziewiąta uchwała dotyczyła dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych. ZA podjęciem uchwały głosowało 12 Radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/31/2015 w sprawie dopłaty do ceny ścieków odprowadzanych do zbiorowego systemu oczyszczania ścieków komunalnych została podjęta.  

Kolejna uchwała dotyczyła wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności. ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Przyjęto Uchwałę Nr VIII/32/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik o określonej pojemności.

Jedenasty projekt uchwały dotyczył zaopiniowania propozycji zmiany planu aglomeracji Kamieniec Ząbkowicki. ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/33/2015 w sprawie zaopiniowania propozycji zmiany planu aglomeracji Kamieniec Ząbkowicki została podjęta.

Dwunasta uchwała dotyczyła przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2015 roku. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 8 radnych (R. Bierut, L. Koper, M. Kacik, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin), 4 radnych było PRZECIW (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz). Uchwała Nr VIII/34/2015 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki w 2015 roku została podjęta.

Trzynasta uchwała dotyczyła zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki. ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Przyjęto Uchwałę Nr VIII/35/2015 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki

Czternasta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od Gminy Kamieniec Ząbkowicki lokalu mieszkalnego. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 5 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), 7 radnych WSTRZYMAŁO SIĘ od głosu (P. Glina, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, M. Kacik, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu udzielonej bonifikaty przy zakupie od Gminy Kamieniec Ząbkowicki lokalu mieszkalnego została podjęta.

Piętnasty projekt uchwały dotyczył rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekory. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekora – została podjęta.

Szesnasty projekt uchwały dotyczył rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekory. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekora – została podjęta.

Siedemnasta uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekory. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/39/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Janusza Zdzisława Krekora – została podjęta.

Osiemnasta uchwała dotyczyła rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Gniadeckiego. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/40/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Kazimierza Gniadeckiego – została podjęta.

Dziewiętnasta uchwała dotyczyła powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 12 radnych (R. Bierut, L. Koper, P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz, A. Smędzik, E. Szulin). Uchwała Nr VIII/41/2015 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Gospodarki Gminy, Rolnictwa Ochrony Środowiska i Ochrony Przeciwpożarowej – została przyjęta.

Dwudziesty projekt uchwały dotyczył powołania Komisji Rewizyjnej. Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 5 radnych (R. Bierut, L. Koper, T. Cenarski, D. Krekora, B. Chodasewicz), PRZECIW było 6 Radnych (P. Glina, E. Cwek, M. Syposz, M. Gnaczy, A. Smędzik, E. Szulin), 1 radny WSPRZYMAŁ SIĘ od głosu (A. Ciapka). Uchwała w sprawie w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej nie została podjęta.

Dwudziesta pierwsza uchwała dotyczyła powołania Komisji Rewizyjnej (uchwała po zmianach dokonanych podczas sesji). Po przystąpieniu do głosowania ZA podjęciem uchwały głosowało 7 radnych (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, A. Smędzik, E. Szulin) PRZECIW było 3 radnych (R. Bierut, D. Krekora, B. Chodasewicz), 2 radnych nie brało udziału w głosowaniu (L. Koper, T. Cenarski). Uchwała Nr VIII/42/2015 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej została podjęta.

Dwudziesta druga uchwała dotyczyła ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki. Po przystąpieniu do głosowania PRZECIW podjęciu uchwały głosowało 7 radnych (P. Glina, M. Kacik, E. Cwek, A. Ciapka, M. Syposz, A. Smędzik, E. Szulin), od głosowania WSTRZYMAŁO SIĘ 5 radnych (R. Bierut, D. Krekora, B. Chodasewicz, L. Koper, T. Cenarski). Uchwała w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki nie została podjęta.

Po wysłuchaniu wolnych wniosków zakończona została VIII sesja Rady Gminy. Przebieg VIII sesji można także obejrzeć w wersji video.