Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

*

Zarządzeniem nr 127/2015 z dnia 24.04.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 593/3 o pow. 1,2357 ha, poz. rej. G. 183, AM – 7, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065494/3.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Działka leży w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 35.380,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi – 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi – 3.540,00 zł (słownie: trzy tysiące pięćset czterdzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 900 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 3.540,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 26 maja 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby  przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 128/2015 z dnia 24.04.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 266/2 o pow. 1,0200 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolemR1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 31.880,00 zł (słownie: trzydzieści jeden tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi – 320,00 zł (słownie: trzysta dwadzieścia złotych),

Wadium wynosi – 3.190,00 zł (słownie: trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 3.190,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 26 maja 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

*

Zarządzeniem Nr 129/2015 z dnia 24.04.2015 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej niezabudowanej położonej w obrębie Byczeń w granicach działki nr 96 o pow. 1,7700 ha, poz. rej. G. 133, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065712/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolemR1o funkcji podstawowej: tereny rolnicze.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 55.280,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych),

Minimalne postąpienie wynosi – 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych),

Wadium wynosi – 5.530,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 02 czerwca 2015 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 5.530,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 26 maja 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).