Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 37/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej trzema budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 36 m2 (budynek gospodarczy nr 869), 14 m2 (budynek gospodarczy nr 1208) i 15 m2 (budynek gospodarczy nr 1194) położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/17 o pow. 0,0672 ha, poz. rej. G. 1053, AM – 8, zapisana w księdze wieczystej Nr KW SW1Z/00055914/1.

Na działce nr 550/16, objętej księga wieczystą nr SW1Z/00055914/1, ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe polegające na bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 550/17.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Działka leży w zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 46 470,00 zł (słownie: czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych),  
  • Minimalne postąpienie wynosi: 470,00 zł (słownie: czterysta siedemdziesiąt złotych),
  • Wadium wynosi: 4.650,00 zł (słownie: cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Zarządzeniem nr 38/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 550/5 o pow. 0,0094 ha, poz. rej. G. 378, AM – 8, zapisana w księdze wieczystej Nr KW SW1Z/00041394/8. Sprzedaży podlegają komórki gospodarcze nr 1, 2, 3 i 4 (wg inwentaryzacji) o łącznej pow. 18,40 m2 wraz z udziałem wynoszącym 29/100 części w elementach wspólnych budynku i w prawie użytkowania wieczystego przedmiotowej działki. Prawo użytkowania wieczystego zostanie ustanowione do dnia 14 maja 2091 r.

Na działce nr 550/16, objętej księga wieczystą nr SW1Z/00055914/1, ustanowione zostanie ograniczone prawo rzeczowe polegające na bezterminowej i nieodpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu i przejazdu przez przedmiotową nieruchomość na rzecz każdoczesnego właściciela działki nr 550/5.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Działka leży w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 2 670,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemdziesiąt złotych),         
  • Minimalne postąpienie wynosi: 30,00 zł (słownie: trzydzieści złotych),
  • Wadium wynosi: 270,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt złotych).
  • Wartość prawa użytkowania wieczystego wynosi: 1.600,00 zł netto (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych),
  • Opłata roczna wynosi: 3% wartości gruntu i płatna jest raz w roku do dnia 31 marca każdego roku. Pierwsza opłata roczna wynosi 25% wartości gruntu i płatna jest przed zawarciem aktu notarialnego.

Przetarg odbędzie się w dniu 5 marca 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 27 lutego 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18, 19 nr telefonu 729057859. 729057846.