Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

@

Zarządzeniem nr 217/2016 z dnia 21.07.2016 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie Ożary nr 37 w granicach działki nr 197/8 o pow. 0,0410 ha, poz. rej. G. 263, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00057260/5. Nieruchomość o pow. użytkowej 391,67 m². (parter o pow. 212,31 m² i piętro o pow. 179,36 m²).

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Działka znajduje się w granicy obszaru ograniczonego użytkowania od cmentarza – 50 m.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 152.730,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych),                   

Minimalne postąpienie wynosi: 1.530,00 zł (słownie: tysiąc pięćset trzydzieści złotych),

Wadium wynosi: 15.280,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu.

@

Zarządzeniem nr 218/2016 z dnia 21.07.2016 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – gospodarczym o pow. użytkowej 88,99 m2, położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej w granicach działki nr 695/12 o pow. 0,0074 ha, poz. rej. G. 613, AM – 12, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00048599/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MU2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 66.460,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych),       

Minimalne postąpienie wynosi: 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych),

Wadium wynosi: 6.650,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 7 września 2016 r. o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 31 sierpnia 2016 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 @

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18 lub pod nr telefonu 748162016 lub 8162029.