Podajemy aktualne informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Zarządzeniem nr 71/2015 z dnia 13.03.2015 r. ogłoszono I publiczny przetargu ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 206/2 o pow. 0,9807 ha, poz. rej. G. 101, AM – 4, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061813/8.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej i symbolem „MU4.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej i usługowej. Na terenie działki znajduje się obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2015 r. Ponadto na nieruchomości znajduje się ogrodzenie, które nie było przedmiotem wyceny.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 143.580,00 zł (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych)  plus podatek VAT 23 %.

Minimalne postąpienie wynosi – 1.440,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści złotych).

Wadium wynosi – 14.360,00 zł (słownie: czternaście tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 14.360,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 15 kwietnia 2015 r. (wpłacając wadium należy podać nr działki).