W 2014 r. w Gminie Kamieniec Ząbkowicki był Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Podstawę prawną niniejszego Programu stanowią:

 1. Zarządzenie Nr 300/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zarządzeniem Nr 408/2014 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 02 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 300/2012 Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 05 listopada 2012 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 2. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.).
 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.).

Zgodnie z art. 182 w/w ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pochodzą ze środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych. W roku 2014 kwota ta wyniosła 118 938,72 zł, przy czym na realizację wszystkich zadań zapisanych w Programie przeznaczone zostały środki w wysokości 304 419,33 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i 3 568,93 na przeciwdziałanie narkomanii.

Jak co roku, tak i w roku ubiegłym wiodącym celem Programu – zgodnie z obowiązującymi trendami rekomendowanymi przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – było zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, narkotykowych i zapobieganie zjawisku przemocy domowej poprzez szeroko pojętą profilaktykę, w tym profilaktykę szkolną oraz edukację społeczną. Zadania te pochłonęły większość środków finansowych i obejmowały między innymi finansowanie programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, organizację wypoczynku letniego i zimowego, zakup literatury fachowej, ulotek oraz finansowanie działalności świetlic środowiskowych.

Gminny Program na 2014 rok opierał się na następujących celach szczegółowych:

Cel 1:

Edukacja społeczności lokalnej na temat szkodliwości alkoholu, narkotyków oraz innych substancji uzależniających został zrealizowany poprzez:

 1. Prowadzenie punktu informacyjnego z danymi o dostępnej ofercie pomocy na terenie gminy, powiatu i województwa,
 2. Zakup specjalistycznych publikacji niezbędnych do pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych;

Cel 2:

Zmniejszenie liczby młodzieży eksperymentującej z alkoholem, narkotykami oraz innymi substancjami uzależniającymi, a zrealizowany został poprzez;

 1. Dofinansowanie nagród dla dzieci biorących udział w grach i zabawach podczas Pikniku Strażackiego, Dni Kamieńca, Pikniku zorganizowanego przy świetlicy środowiskowej w Kamieńcu Ząbkowickim II oraz podczas rajdu rowerowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy,
 2. Sfinansowanie spektakli i warsztatów o tematyce profilaktycznej w szkołach i Przedszkolach na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki,
 3. Sfinansowanie programu o charakterze profilaktycznym „Kuszenie śmierci” w Gimnazjum Publicznym i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych (Lech Dyblik),
 4. Sfinansowanie przewozu dzieci i młodzieży na lodowisko oraz sfinansowanie biletów wstępu,
 5. Zakup materiałów profilaktycznych (filmy dokumentalne) „Agresja i przemoc”.

Cel 3:

Działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców:

 1. zorganizowanie wraz z Komendą Powiatową Policji akcji profilaktycznej „Moje bezpieczeństwo w Twoich rękach” podczas, której dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieńcu Ząbkowickim wraz z Komendą Powiatową Policji w Ząbkowicach Śląskich oraz z Komisariatem Policji w Kamieńcu Ząbkowickim przy udziale Komisarza Lwa kontrolowały kierowców czy jeżdżą przepisowo – w nagrodę kierowcy otrzymywali jabłka i cytryna oraz zawieszki na lusterka wewnętrzne z nazwą i datą akcji – koszt 279,59 zł.
 2. przekazanie do szkoły nauki jazdy alkogoogli;

Cel 4:

Ograniczenie szkód zdrowotnych i społecznych choroby alkoholowej i narkomanii został zrealizowany poprzez prowadzenie Punktu Konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków oraz ulegających przemocy w rodzinie – Punkt Konsultacyjny mieści się w Gminnym Centrum Kultury i czynny jest dwa razy w tygodniu (środy od godz. 16:00 do godz. 17:00 i czwartki od godz. 16:00 do godz. 18:00).

Cel 5:

Zmniejszanie rozmiarów naruszeń prawa na rynku alkoholowym polegał na przeprowadzeniu kontroli placówek handlowych i gastronomicznych w zakresie przestrzegania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – w 2014 r. Komisja skontrolowała 4 przedsiębiorców z terenu Gminy Kamieniec Ząbkowicki, którzy mieli aktualne zezwolenie na sprzedaż bądź podawanie napojów alkoholowych; Przeprowadzone kontrole nie wykazały łamania przepisów prawa w zakresie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Cel 6:

Tworzenie warunków do realizacji Gminnego Programu, a zrealizowany został poprzez podniesienie kompetencji realizatorów programu w formie szkoleń dla GKRPA. W celu inicjowania działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, takich jak:

 1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych,
 4. wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 5. podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego,
 6. wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.