Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

>>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 26 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Sławęcin.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Sławęcin w granicach działki nr 163/6 o pow. 0,3100 ha, poz. rej. G. 37, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00064133/8.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 8.280,00 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 90,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 830,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści złotych).

III.     Przetarg odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym  w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 830,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 17 lutego 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Nieruchomości podlegają pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.  W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych: nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży. Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8 lub pod nr telefonu 74/8162-016 lub 8162-029.

>>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy  z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I odbył się 25.11.2014 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 2 września 2014 r. do dnia 23 września 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kamieniec Ząbkowicki I.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 53/2 o pow. 0,9982 ha, poz. rej. G. 183, AM – 20, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Numer Księgi Wieczystej SW1Z/00065494/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia wysokiego napięcia 110 kV, działka znajduje się w granicach prognozowanego negatywnego oddziaływania obiektów infrastruktury technicznej.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 40.070,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy siedemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 410,00 zł (słownie: czterysta dziesięć złotych)

Wadium wynosi – 4.010,00 zł (słownie: cztery tysiące dziesięć złotych).

III.     Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym

w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 4.010,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 10 lutego 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych: nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

>>> 

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 28.10.2014) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki.

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 14 maja 2014 r. do dnia 4 czerwca 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Doboszowice.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 614/1 o pow. 0,3387 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowyw Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i ochrony krajobrazu kulturowego.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 42.570,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 430,00 zł (słownie: czterysta trzydzieści złotych)

Wadium wynosi – 4.260,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt złotych).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w wysokości 260,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 lutego 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

 >>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 28.10.2014) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 14 maja 2014 r. do dnia 4 czerwca 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Doboszowice.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 614/3 o pow. 0,4472 ha, poz. rej. G. 392, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i ochrony krajobrazu kulturowego.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 50.430,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: pięćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści złotych).

Minimalne postąpienie wynosi – 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych)

Wadium wynosi – 5.050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 3 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w wysokości 050,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 24 lutego 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

 >>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 04.11.2014r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 27 maja 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Ożary w granicach działki nr 385/4 o pow. 0,5000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 13.580,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 140,00 zł (słownie: sto czterdzieści złotych)

Wadium wynosi – 1.360,00 zł (słownie: tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca  2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 360,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 3 marca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Nieruchomości podlegają pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych: nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

 >>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 04.11.2014 r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 27 maja 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Ożary w granicach działki nr 385/3 o pow. 0,2000 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich.  W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 5.580,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 60,00 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 9:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 560,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 3 marca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.
W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych: nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika, który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

 >>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III publiczny przetarg ustny nieograniczony (II odbył się 04.11.2015r.) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 27 maja 2014 r. do dnia 17 czerwca 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Ożary.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Nieruchomość rolna niezabudowana położona w obrębie Ożary w granicach działki nr 403 o pow. 0,7200 ha, poz. rej. G. 338, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065159/3.

Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o funkcji podstawowej tereny rolnicze. Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 17.480,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 180,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 1.750,00 zł (słownie: tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 10 marca 2015 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
 2. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 750,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 3 marca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 3. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 4. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 5. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 6. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Nieruchomość podlega pod zakres ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. W przypadku gdy nabywca nieruchomości rolnych: nie ma kwalifikacji rolniczych, nie zamieszkuje w gminie, w której położona jest chociaż część nieruchomości, nie prowadzi osobiście gospodarstwa i gdy nabywana nieruchomość łącznie z gruntami własnymi i dzierżawionymi nabywcy przekroczy 300 ha użytków rolnych Agencja Nieruchomości Rolnych ma prawo pierwokupu.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.

>>>

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1490 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza II publiczny przetarg ustny nieograniczony (I odbył się 20.01.2015) na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy Kamieniec Ząbkowicki. Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość, która była ujęta w wykazie wywieszonym na  tablicy  ogłoszeń w  tut. Urzędzie  przez  okres  21 dni tj. od dnia 22 października 2014 r. do dnia 12 listopada 2014 r., a informację o wywieszeniu wykazu umieszczono w gazecie lokalnej, na stronie internetowej gminy i na tablicy ogłoszeń w sołectwie Topola.

 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O NIERUCHOMOŚCI:

Sprzedaży podlega udział wynoszący 4/32 części (lokal – była świetlica pow. 52,34 m²) we współwłasności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalno – usługowym o pow. zabudowy 233 m² i kubaturze ok. 2100 m³ położonej w obrębie Topola Nr 64  w granicach działki nr 78 o pow. 0,0690 ha, poz. rej. G. 69, AM – 1, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Numer KW SW1Z/00050878/1.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR1.2” o funkcji podstawowej tereny zabudowy mieszanej mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej. Teren objęty jest strefą obserwacji archeologicznej i strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Budynek nr 64 znajduje się w gminnej ewidencji zabytków. Brak umowy podziału do korzystania odnośnie zabudowań na działce nr 78.

 1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 38.910,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych)

Minimalne postąpienie wynosi – 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych)

Wadium wynosi – 3.900,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset złotych).

Nieruchomość zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10  ustawy z dnia 11 marca    2004 r. o     podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

III. Przetarg odbędzie się w dniu 18 marca 2015 r. o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą organizatorowi przetargu wadium w terminie, miejscu i formie wyznaczonym
w niniejszym ogłoszeniu oraz spełniają inne wymienione warunki. W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemców (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców), warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości jest uzyskanie zgody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, pod rygorem utraty wadium.

III. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w wysokości 900,00 zł na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 11 marca 2015 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
 2. Okazanie dowodu wpłaty wadium przed otwarciem przetargu.
 3. Złożenie przed przetargiem oświadczenia o zapoznaniu się z ogłoszeniem o przetargu, warunkach przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń.
 4. Złożenie przed przetargiem aktualnego wyciągu z rejestru handlowego, umowy spółki, aktualnej listy wspólników dla osób prawnych.
 5. Uczestnicy przystępujący do przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentów stwierdzających tożsamość, a w przypadku osób prawnych również pełnomocnictwa do występowania w imieniu spółki.

Wyżej wymienione dokumenty należy złożyć przewodniczącemu komisji przed otwarciem przetargu.

Osoby przystępujące do przetargu znają stan prawny nieruchomości będącej przedmiotem przetargu. Przekazanie nieruchomości nie obejmuje okazania prawnego przebiegu granic działki gruntowej. Oznaczenia użytków rolnych przyjęte są wg danych z ewidencji gruntów i w razie potrzeby ich aktualizacja odbywa się za staraniem i na koszt nabywcy. Gmina Kamieniec Ząbkowicki nie będzie brała odpowiedzialności za ewentualne różnice między stanem prawnym a stanem faktycznym.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, zaś pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończenia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości. Uchylenie się od zawarcia umowy stanowi w szczególności niestawienie się uczestnika który przetarg wygrał w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy sprzedaży.

Wyklucza się możliwość dokonywania płatności należności jakimikolwiek wierzytelnościami.

Osoba ustalona na nabywcę zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, a wyznaczony termin nie będzie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Koszty umowy notarialnej i wpisu własności do księgi wieczystej ponosi nabywca.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki zastrzega sobie prawo odwołania przetargu  w przypadku zaistnienia ważnych powodów.

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami  Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 8  nr telefonu (74)8 162-016/029.