Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

##

Zarządzeniem nr 314/2020 z dnia 18 września 2020 r. ogłoszono I publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej torami kolejowymi (bocznica kolejowa) położonej w obrębie Chałupki w granicach działki nr 290/12 o pow. 0,3184 ha, poz. rej. G. 99, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061364/5. Nieruchomość bezpośrednio położona jest przy drodze Kamieniec Ząbkowicki – Paczków.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U4.4”, gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zabudowy usługowej komercyjnej – projektowane, „ZR” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny zieleni urządzonej, w tym na gruntach zrekultywowanych, „P1.4” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.  Na w/w działce znajduje się rezerwa terenu dla obejścia wsi Chałupki drogą nr 395.

  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 427.050,00 zł + podatek VAT w obowiązującej wysokości. (słownie: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćdziesiąt złotych).
  • Minimalne postąpienie wynosi: 4.280,00 zł (słownie: cztery tysiące dwieście osiemdziesiąt złotych)
  • Wadium wynosi: 42.710,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące siedemset dziesięć złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 20 listopada 2020 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

##

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 18,19 lub pod nr telefonu: 729057859, 729057846.