W Nowym Roku krok po kroku wszyscy zaczynamy realizować nasze małe i duże zamierzenia. Jaki będzie rok 2015 dla nas jako mieszkańców – zobaczymy, niemniej jednak trzeba podkreślić, że będzie to czas wielu nowych inicjatyw w obszarze życia społecznego i realizacji projektów zarówno tych już rozpoczętych, jak również nowych.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki posiada olbrzymi potencjał w postaci zlokalizowanych na jej terenie wyjątkowych zabytków, walory krajobrazowe oraz brak uciążliwego dla ludności przemysłu jest także atutem dla jej dalszego lepszego bytu. Zasada zrównoważonego rozwoju konsekwentnie realizowana przynosi wymierne efekty. Jesteśmy dobrze przygotowani do pozyskiwania kolejnych środków pomocowych w ramach nowej perspektywy unijnej i środków rządowych.

Nowym i ważnym dla kształtowania tożsamości lokalnej projektem jest powołanie Młodzieżowej Rady Gminy, jako podmiotu opiniotwórczego dla realizacji programów przeznaczonych dla tej grupy społecznej. Projekt połączony będzie również z prawem współdecydowania o przeznaczeniu wyodrębnionej w budżecie kwoty 100 tysięcy złotych rocznie, z przeznaczeniem na cele ustalone wspólnie jako ważne dla młodzieży. Będzie to również doskonała lekcja samorządności połączona z możliwością zrozumienia jak w praktyce funkcjonuje gmina. Sprawy młodzieży to również podjęcie przez Nową Radę Gminy poważnej debaty w sprawie perspektywy funkcjonowania szkoły ponadgimnazjalnej, której organem prowadzącym jest, na dzień dzisiejszy, powiat ząbkowicki a dalsze jej istnienie uważam za bardzo ważne dla naszej lokalnej społeczności. Powrót do korzeni szkoły rolniczej z elementami turystyki powinien być jednym z priorytetowych zadań dla pozyskania nowych zainteresowanych osób do nauki w tej placówce a połączenie kształcenia z praktyczną nauką zawodu na terenie utworzonego Parku Kulturowego oraz staży i praktyk w miejscowej Spółce OHZ, może przyczynić się do wzrostu zainteresowania kontynuowaniem nauki po ukończonym gimnazjum dla młodzieży także z sąsiednich gmin.

Strategia rozwoju gminy przyjęta na mocy uchwały Rady Gminy zakłada również podjęcie działań w zakresie uzyskania praw miejskich dla Kamieńca Ząbkowickiego co niewątpliwie dla tego terenu będzie kolejnym atutem, uzyskanie praw jest oczywiście uzależnione od woli mieszkańców, a i tak ostatecznie zgodę na to wyraża Rada Ministrów, niemniej jednak przygotowanie odpowiednich dokumentów i skorzystanie z tej szansy powinno być dla nas jako społeczności lokalnej historycznym obowiązkiem, gdyż spełniamy wszystkie niezbędne do tego warunki a przypadająca na kolejny rok 2016 – 920 rocznica założenia Kamieńca Ząbkowickiego przez Brzetysława II – była by wspaniałym uwieńczeniem tego wydarzenia i nowym rozdziałem w historii Gminy.

Można zatem powiedzieć, że czeka nas bardzo dużo pracy nie tylko tej koncepcyjnej ale także wymiernej materialnie i widocznej dla mieszkańców. Rok 2015 to także wybory do władz jednostek pomocniczych gminy jakimi są sołectwa. Odbędą się one na przełomie kwietnia i maja. Liczne spotkania organizacyjne i dyskusje na forum Sesji Rady Gminy chcę dopełniać utworzonym nowym kanałem informacyjnym w postaci fanpage na portalu Facebook pt. „Marcin Czerniec wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki”. Zapraszam do jego odwiedzania i wymiany poglądów poprzez ten komunikator internetowy.

Serdecznie życzę, aby nowy 2015 rok był dla Państwa pod każdym względem pomyślny. Niech nie zabraknie domowego ciepła, a każdy dzień przynosi satysfakcję w życiu zawodowym i społecznym. Życzmy sobie wszyscy, aby Nasza Gmina dalej rozwijała się i była coraz bardziej przyjazna dla jej mieszkańców i gości.

Marcin Czerniec

Wójt Gminy Kamieniec Ząbkowicki