Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 5 października 2018 r.
  3. Ocena funkcjonowania oświaty w gminie.
  4. Stan bezrobocia na terenie Gminy – realizacja ustawowych zadań Powiatowego Urzędu Pracy.
  5. Podjęcie uchwał.
  6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.