Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji Rady Gminy odbytej w dniu 28 grudnia 2018 roku.
  3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz  jego realizacja w roku 2018.
  4. Podjęcie uchwał.
  5. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy