Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołów z Sesji Rady Gminy odbytych w dniach 30 marca 2017 r. oraz 19 kwietnia 2017 r.
  3. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa w Sołectwie Ożary

  1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
  3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.