Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
 2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.11.2016 r.
 3. Zatwierdzenie Budżetu Gminy na rok 2017.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał Rady Gminy, których realizacja przebiegała w trakcie roku.
 5. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016
 • w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016
 • w sprawie zmiany stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieńcu Ząbkowickim
 • w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Ząbkowickiego z budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Kamieńcu Ząbkowickim
 • w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki na rok 2017
 • w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2017 rok
 • w sprawie zatwierdzenia rocznych planów pracy na 2017 r. Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz stałych Komisji Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki
 • w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
 • w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 • o zmianie uchwały NR XLIII/208/10 Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli pełniących funkcje kierownicze, psychologów, logopedów, pedagogów, doradców zawodowych, nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne oraz realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin
 1. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym
 2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.
 3. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.