Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 30.05.2016 r.
  3. Realizacja budżetu Gminy za rok 2015.
  4. Podjęcie uchwał:

– w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki  za rok 2015,

– w sprawie udzielenia absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamieniec Ząbkowicki za rok 2015,

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,

– w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do rady sołeckiej w Sołectwie Topola,

– w sprawie ustalenia kierunków działania Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki dotyczących zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków pieniężnych poprzez wprowadzenia elektronicznego rejestru zawieranych umów,

– w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– w sprawie ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego i radnych Rady Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

  1. Interpelacje Radnych i odpowiedzi na nie.
  2. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.