Przewidywany porządek obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy.
  2. Przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy odbytej w dniu 29.03.2016 r.
  3. Sprawozdanie z działalności Spółki ZWiK w Nowej Rudzie za rok 2015.
  4. Ocena realizacji zadań przez Centrum Integracji Społecznej Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  5. Podjęcie uchwał:

– w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Kamieniec Ząbkowicki,

– w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2016,

– w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Kamieniec Ząbkowicki,

– w sprawie nadania nazwy ulicy,

– w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Sportu, Turystyki, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego,

– w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej,

– w sprawie zmiany nazwy i statutu samorządowego zakładu budżetowego,

– w sprawie przyjęcia Apelu do Ministra Infrastruktury  i Budownictwa o uruchomienie w rozkładzie jazdy 2016/2017 połączenia kolejowego na linii kolejowej nr 137 (Magistrala Podsudecka), relacji Kudowa Zdrój – Kłodzko- Nysa- Katowice- Kraków

– o zmianie uchwały w sprawie ustalenia inkasentów oraz wynagradzania za inkaso,

– w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej,

– w sprawie ustanowienia pomnika przyrody,

– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy w Kamieńcu Ząbkowickim.

6. Zapytania i wolne wnioski oraz odpowiedzi na nie.

7. Zakończenie obrad Sesji Rady Gminy.