Podajemy informacje dotyczące aktualnych postępowań dotyczących nieruchomości stanowiących mienie Gminy Kamieniec Ząbkowicki.

^^

Zarządzeniem nr 63/2022 z dnia 24 lutego 2022 r. ogłoszono publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 442/7 o pow. 5.7962 ha, poz. rej. G. 216, AM – 2, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadziKsięgę Wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8.

Nieruchomość wolna jest od roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „U5.4” o funkcji podstawowej: tereny zabudowy usługowej – usługi turystyki i rekreacji (około 97,5 %) oraz symbolem „ZR” o funkcji podstawowej: tereny zieleni urządzonej w tym na gruntach zrekultywowanych (około 2,5 %). Przez teren działki przebiega obszar zieleni wewnętrznej wyłączony z lokalizacji zabudowy oraz granica obszarów zorganizowanej działalności inwestycyjnej. Nieruchomość zlokalizowana jest bezpośrednio przy zbiorniku wodnym „Topola”.

 • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 792.300,00 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych) + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Minimalne postąpienie wynosi: 7.930,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych).
 • Wadium wynosi: 79.230,00 zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście trzydzieści złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 maja 2022 r. o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 28 kwietnia 2022 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20 lub pod nr telefonu 729057859, 729057846.

^^

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego/ mała gastronomia w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 1 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 m2 usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego/ mała gastronomia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godzinie 10:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

 • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 20,00 zł /1 m² miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2,00 zł.
 • Wadium wynosi: 50,00 zł – płatne jest do dnia 15 marca 2022 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 533 605 262.

^^

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego/ mała gastronomia w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 2 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 m2 usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego/ mała gastronomia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

 • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 20,00 zł /1 m² miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2,00 zł.
 • Wadium wynosi: 50,00 zł – płatne jest do dnia 15 marca 2022 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 533 605 262.

^^

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego ogłasza I ustny przetargu nieograniczony na dzierżawę stanowiska handlowo-gastronomicznego z przeznaczeniem na sprzedaż lodów/ prowadzenia ogródka piwnego/ mała gastronomia w Kamieńcu Ząbkowicki na terenie Błoni w okresie od dnia 01 kwietnia 2022 r. do dnia 30 września 2022 r.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa stanowiska nr 3 handlowo-gastronomicznego o pow. 100 m2 usytuowanego w Kamieńcu Ząbkowickim na terenie Błoni w granicach działki nr 679/10 o pow. ogólnej 0,8110 ha, (Bz), poz. rej. G. 931, AM – 12, Nr KW – SWIZ/00065704/9, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej – gastronomicznej – sprzedaż lodów/ prowadzenie ogródka piwnego/ mała gastronomia.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamieniec Ząbkowicki w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „ZP2” o przeznaczeniu podstawowym tereny zieleni urządzonej. Działka położona w granicach zasięgu zalewu wód powodziowych 1%.

Przetarg odbędzie się w dniu 22 marca 2022 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim przy ul. Ząbkowicka 26.

 • Wywoławcza stawka czynszu dzierżawnego wynosi: 20,00 zł /1 m² miesięcznie + podatek VAT w obowiązującej wysokości.
 • Minimalna wysokość postąpienia wynosi: 2,00 zł.
 • Wadium wynosi: 50,00 zł – płatne jest do dnia 15 marca 2022 r.

Wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002 (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu).

Burmistrz Kamieńca Ząbkowickiego zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim, przy ul. Ząbkowickiej 26 lub telefonicznie w godzinach urzędowania pod numerem tel. 533 605 262.