• Zarządzeniem nr 148/2024 z dnia 04 czerwca 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 288/2 o pow. 0,7870 ha, poz. rej. G. 101, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą nr KW SW1Z/00061813/8. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do dnia 31 sierpnia 2024 r.
  • W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MN3.1” gdzie ustalono jako przeznaczenie podstawowe: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, symbolem „KDW” o przeznaczeniu podstawowym: tereny dróg wewnętrznych i dojazdów i symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Z uwagi na fakt, że w/w nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, przetarg został ograniczony do właścicieli działek sąsiednich.
  • Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 124.440,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące czterysta czterdzieści złotych) w tym: 73. 419,60 zł część ceny za nieruchomość przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową (do wartości zostanie doliczony podatek VAT 23%), 51.020,40 zł część ceny za nieruchomość przeznaczoną na cele rolne Minimalne postąpienie wynosi: 1.250,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 12.450,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych).
  • Przetarg odbędzie się w dniu 09 lipca 2024 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 02 lipca 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).
  • Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.