• Zarządzeniem nr 112/2024 z dnia 09.05.2024 r. wykazano do dzierżawy w drodze bezprzetargowej część nieruchomości położonej na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Kamieniec Ząbkowicki I w granicach działki nr 707/2. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 09.05.2024 r. do dnia 31.05.2024 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 113/2024 z dnia 09 maja 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 136/1 o pow. 0.6711 ha, rej. G. 124, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00066835/3. Nieruchomość wolna jest od wszelkich roszczeń i zobowiązań na rzecz osób trzecich. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MR2.1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszanej – mieszkaniowej, zagrodowej i usługowej Przez teren działki przebiega elektroenergetyczna linia napowietrzna 20 kV – do likwidacji lub skablowania. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 198.640,00 zł + podatek VAT 23% (słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 1.990,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 19.870,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 12 czerwca 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 05 czerwca 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu: 729057859.