• Zarządzeniem Nr 101/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 205/2.
  • Zarządzeniem Nr 102/2024 z dnia 24 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w trybie bezprzetargowym udział w nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 63/2
  • Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 24.04.2024 roku do dnia 15.05.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.