• Zarządzeniem nr 88/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Doboszowice w granicach działki nr 486/1 o pow. 0,3000 ha, rej. G. 392, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065635/4. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „3.9R” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolne. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 25.580,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie wynosi: 260,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt złotych). Wadium wynosi: 2.560,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 28 maja 2024 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium)w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 maja 2024 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859
  • Zarządzeniem Nr 93/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 318/3. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.04.2024 roku do dnia 09.05.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.
  • Zarządzeniem Nr 94/2024 z dnia 18 kwietnia 2024 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 288/2. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.04.2024 roku do dnia 09.05.2024 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomości.