Samorząd województwa dolnośląskiego ogłasza dwa konkursy ofert dla organizacji pozarządowych, których celem jest zwiększenie dostępności wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży.

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji szkoleń i działań wspierających dla nauczycieli i pracowników szkół w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Celem konkursu jest wyłonienie i sfinansowanie zadań dotyczących zwiększenia dostępności wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. Adresatami konkursu są organizacja pozarządowe, które prowadzą działalność na rzecz dzieci i młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. Działania będą prowadzone we wszystkich subregionach Dolnego Śląska.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na:

 • organizacji programów edukacyjnych i treningów umiejętności, których celem jest, m.in. rozwijanie kompetencji radzenia sobie ze stresem, presją społeczną, dyskryminacją, nierównościami społeczno-ekonomicznymi, a także budowa pozytywnej samooceny i rozwijanie asertywności względem otoczenia;
 • wsparciu psychologicznym dzieci i młodzieży w kryzysie, m.in. wsparcie indywidualne lub przez organizowanie grup wsparcia czy grup socjoterapeutycznych;
 • udzielaniu konsultacji grupowych lub indywidualnych dzieciom i młodzieży doświadczającym przemocy, agresji i konfliktów rówieśniczych oraz doświadczających trudności w budowaniu prawidłowych więzi społecznych z rówieśnikami i swoim najbliższym otoczeniem.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel wynosi 1 000 000 zł. Minimalna kwota sfinansowania pojedynczego projektu wyniesie 50 000 zł, a maksymalna – 100 000 zł. Oferty należy składać od 14 marca 2024 r. do 5 kwietnia 2024 r.

 • Konkurs ofert na realizację zadania publicznego dotyczącego organizacji szkoleń i działań wspierających dla nauczycieli i pracowników szkół w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Adresatami konkursu są organizacje pozarządowe prowadzące działania na terenie Dolnego Śląska. Odbiorcami planowanych działań są nauczyciele oraz pracownicy szkół i placówek oświatowych, w tym poradni psychologiczno-pedagogicznych na Dolnym Śląsku.

W ramach konkursu zlecone będą zadania polegające na organizacji szkoleń oraz warsztatów, których celem jest: 

 • podniesienie kompetencji nauczycieli, wychowawców, specjalistów i pracowników z zakresu rozpoznawania potrzeb i problemów emocjonalnych, społecznych i psychicznych uczniów oraz sposobów reagowania na nie i form udzielania pomocy,
 • przeszkolenie personelu szkół ze standardów, które pomogą tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w szkołach,
 • zapobieganie wypaleniu zawodowemu nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, w ramach podnoszenia motywacji do pracy poprzez organizację działań wspierających tj. superwizje czy stałe wsparcie psychologiczne,
 • opracowanie i realizacja programu działań grupowych kompensujących negatywne czynniki występujące w pracy pedagogicznej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na ten cel to 400 000 zł. W ramach konkursu sfinansowane będą zadania w podziale na subregiony:

 • Subregion wrocławski 100 000 zł
 • Subregion legnicko-głogowski 100 000 zł
 • Subregion jeleniogórski 100 000 zł
 • Subregion wałbrzyski 100 000 zł

Minimalna kwota dotacji dla jednego oferenta wynosi minimalnie 25 000 zł, a maksymalnie 100 000 zł. Oferty należy składać od 18 marca 2024 r. do 8 kwietnia 2024 r.

Bardzo istotne jest podejmowanie działań, które dostarczają nauczycielom odpowiednich kompetencji z zakresu wsparcia psychologicznego. Jednym z zaproponowanych rozwiązań jest prowadzenie szkoleń i edukowanie nauczycieli, w jaki sposób rozpoznawać oraz radzić sobie z niepokojącymi objawami występującymi u podopiecznych – mówi dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Katarzyna Pawlak-Weiss.