Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Gmina Kamieniec Ząbkowicki otrzymała dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego na realizację Programu „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024 w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Wartość dofinansowania wyniosła łącznie 700 740 zł

  • Cel programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Rozpowszechnianie usług asystencji osobistej zwiększa szanse osób z niepełnosprawnościami na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Realizacja Programu ma na celu dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością w jej środowisku, pokazanie możliwości korzystania z życia kulturalnego oraz poprawę życia fizycznego.

  • Adresaci programu

Adresatami są dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności o stopniu znacznym, umiarkowanym lub traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami.

  • Usługi asystencji osobistej

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu, wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca, załatwianiu spraw urzędowych, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, kino), zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Materiały:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1490,programy-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-o-zmianach-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024-programu-asystent-osobisty-osoby-z-niepelno