• Zarządzeniem Nr 298/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Pomianów Górny w granicach działki nr 235.
  • Zarządzeniem Nr 297/2023 z dnia 29 listopada 2023 roku wykazano do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość położoną w obrębie Topola w granicach działki nr 523.
  • Wykazy zostały wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 29.11.2023 roku do dnia 20.12.2023 roku oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwach, na terenie których znajdują się w/w nieruchomości.