• Zarządzeniem nr 242/2023 wykazano do dzierżawy nieruchomości położone na terenie Gminy Kamieniec Ząbkowicki – obręb Doboszowice stanowiące jej własność. W/w zarządzenie z wykazem zostało wywieszone do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.09.2023 r. do dnia 09.10.2023 r. oraz opublikowane na tablicy ogłoszeń w sołectwie na terenie, którego znajduje się nieruchomości oraz na stronie internetowej BIP Gminy Kamieniec Ząbkowicki.
  • Zarządzeniem nr 238/2023 z dnia 18 września 2023 r. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Mrokocin w granicach działki nr 120 o pow. 0,5327 ha, rej. G. 91, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00052212/9. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „R1” o przeznaczeniu podstawowym: tereny rolnicze. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 29.780,00 zł(słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych). Minimalne postąpienie wynosi – 300,00 zł (słownie: trzysta złotych). Wadium wynosi – 2.980,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 23 października 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 16 października 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki). Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, nr telefonu 729057859.
  • Zarządzeniem Nr 241/2023 z dnia 18 września 2023 r. roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Złotostockiej 7/1. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.09.2023 roku do dnia 09.10.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomość.
  • Zarządzeniem Nr 243/2023 z dnia 18 września 2023 r. roku wykazano do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny położony w obrębie Kamieniec Ząbkowicki I przy ul. Kolejowej 5/1a. Wykaz został wywieszony do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26 od dnia 18.09.2023 roku do dnia 09.10.2023 roku oraz opublikowany na tablicy ogłoszeń w sołectwie, na terenie którego znajdują się w/w nieruchomość.