• Zarządzeniem nr 211/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 573/1 o pow. 1.1875 ha, poz. rej. G. 216, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „15.3 P” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, tereny zakładów górniczych – w tym przeróbczych, tereny zwałowisk i składowania, tereny eksploatacji złóż kopalin, wody powierzchniowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 133.000,00 zł (słownie: sto trzydzieści trzy tysiące złotych) plus podatek VAT 23%. Minimalne postąpienie wynosi – 1.330,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzydzieści złotych). Wadium wynosi – 13.300,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy trzysta złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 września 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

  • Zarządzeniem nr 212/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 573/2 o pow. 1.2163 ha, poz. rej. G. 216, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „15.3 P” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, tereny zakładów górniczych – w tym przeróbczych, tereny zwałowisk i składowania, tereny eksploatacji złóż kopalin, wody powierzchniowe. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 136.000,00 zł(słownie: sto trzydzieści sześć tysięcy złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 1.360,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych). Wadium wynosi – 13.600,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 1100 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 września 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

  • Zarządzeniem nr 213/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działki nr 574/2 o pow. 0.9241 ha, poz. rej. G. 95, właściciel Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00042188/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „15.3 P” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, tereny zakładów górniczych – w tym przeróbczych, tereny zwałowisk i składowania, tereny eksploatacji złóż kopalin, wody powierzchniowe. Działka znajduje się w obszarze zagrożenia powodzią oraz w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 103.000,00 zł (słownie: sto trzy tysiące złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 1.030,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzydzieści złotych). Wadium wynosi – 10.300,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy trzysta złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 września 2023 r. (wpłacającwadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

  • Zarządzeniem nr 214/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Topola w granicach działek nr 572/4 o pow. 2.1780 ha i 572/2 o pow. 0.0523 ha, poz. rej. G. 216, dla których Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00065596/8. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomości oznaczone są symbolem „15.3 P” o przeznaczeniu podstawowym: tereny obsługi obszarów eksploatacji złóż kopalin, tereny zakładów górniczych – w tym przeróbczych, tereny zwałowisk i składowania, tereny eksploatacji złóż kopalin, wody powierzchniowe (działka nr 572/4) i symbolem „15.5 ZN” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zieleni naturalnej (działka nr 572/2). Działki znajdują się w obszarze zagrożenia powodzią. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 249.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 2.490,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).Wadium wynosi – 24.900,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 28 września 2023 r. o godz. 1300 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 21 września 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki).

 

  • Zarządzeniem nr 215/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r. ogłasza się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Kamieniec Ząbkowicki II w granicach działki nr 325/3 o pow. 0,5396 ha, poz. rej. G. 337, właściciel Skarb Państwa – użytkowanie wieczyste Gmina Kamieniec Ząbkowicki, dla której Sąd Rejonowy w Ząbkowicach Śląskich prowadzi księgę wieczystą Nr KW SW1Z/00061004/4. Na nieruchomości znajdują się urządzenia infrastruktury technicznej: studzienki, włazy oraz słupy. Część nieruchomości obciążona jest umową dzierżawy do dnia 12 listopada 2023 r. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy w/w nieruchomość oznaczona jest symbolem „MW2.2” o przeznaczeniu podstawowym: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Teren działki objęty jest strefą ochrony krajobrazu kulturowego. Cena wywoławcza nieruchomościwynosi: 520.000,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia tysięcy złotych) plus podatek VAT 23 %. Minimalne postąpienie wynosi – 5.200,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście złotych). Wadium wynosi – 52.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące złotych). Przetarg odbędzie się w dniu 30 października 2023 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 13. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium (w gotówce, tak aby środki zostały zarachowane na rachunku Gminy najpóźniej w terminie wpłaty wadium) w w/w wysokości na konto Urzędu Miejskiego w Kamieńcu Ząbkowickim: BS Ząbkowice Śl. O/Kamieniec Ząbkowicki Nr 16 9533 1030 2005 0000 0114 0002, nie później niż do dnia 23 października 2023 r. (wpłacając wadium należy podać imię i nazwisko osoby przystępującej do przetargu oraz nr działki

Bliższych informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami w Urzędzie Miejskim w Kamieńcu Ząbkowickim ul. Ząbkowicka 26, pokój nr 20, tel: 729057859.